Tarkenna hakuasi

Suo 2.0 - Kokonaiskestävyydestä elinvoimaa Ilomantsiin profiilikuva

Suo 2.0 - Kokonaiskestävyydestä elinvoimaa Ilomantsiin

Projekti
01.02.2024 - 31.05.2026
Historia- ja maantieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Suo 2.0 - Kokonaiskestävyydestä elinvoimaa Ilomantsiin rahoittajan logo Suo 2.0 - Kokonaiskestävyydestä elinvoimaa Ilomantsiin rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto (päätoteuttaja), Suomen ympäristökeskus ja Maaseudun Sivistysliiton Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys ry.

Johtajat

Yhteyshenkilöt

Hanke keskittyy turpeen energiakäyttöön liittyvien elinkeinojen ja yhteisöllisten ajattelutapojen uudistamiseen, koulutuksen uudelleenmuotoiluun oppilaitosten yhteistyön pohjalta sekä kuntalaisten ja yritysten kanssa tapahtuvaan turvesiirtymän uuden vaiheen yhteisluomiseen erityisesti Ilomantsin alueella. Hanke tukee Pohjois-Karjalan turvetuotantokäytöstä poistuvien soiden uutta monikäyttöä ja oikeudenmukaista siirtymää tuottamalla, kokoamalla ja jakamalla tietoa yksityisen ja julkisen päätöksenteon tueksi ja tuomalla soihin välittömästi ja välillisesti liittyvät toimijat, ml. suoalueiden lähistöllä asuvat keskusteluyhteyteen.

Hankkeessa hyödynnetään hankkeen vetäjän kokemuksia ja tutkimusta Keski-Irlannin turveyhdyskuntien kokonaiskestävyysmallista, jossa integroitiin alueen kestävän kehityksen ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen ulottuvuus (Häyrynen, Devery ja Banerjee 2021). Mallissa korostuu osallistavuus ja kokeilevuus: ennallistettu/ennallistettava suo nähdään sosiaalisena kokeiluna, jossa eri alojen toimijat (tutkijat, yrittäjät, kouluttajat, järjestöt) yhdessä paikallisten ihmisten kanssa hakevat muuttuvan suon käyttöön soveltuvia ratkaisuja omista lähtökohdistaan. Hankkeessa sovelletaan sosiaalisen seurannan -menetelmää, jossa kohteen historialliset, nykyhetken ja tulevaisuuden käyttötavat kohtaavat ja eri osapuolia perehdytetään ymmärtämään toistensa suokäsityksiä ja hyödyntämään niitä omissa toimissaan esimerkiksi koneurakoinnin, vapaa-ajan, matkailu-, koulutus- ja yritysratkaisuissa. Irlanti-yhteistyön lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä soiden ennallistamiseen liittyvien projektien kanssa Satakunnasta, Etelä-Pohjanmaalta ja Pohjois-Pohjanmaalta.

 

Sosiaaliset kokeilut kohdentuvat erityyppisiin suoalueisiin ja niitä ympäröiviin yhteisöihin. Niillä lisätään paikallisyhteisöjen kiinnittymistä suon uusiin tarkoituksiin. Kokeilut lisäävät kapasiteettia hyödyntää elpyvää suota ja sen ekosysteemejä kestävillä tavoilla. Niiden yhteydessä vältetään lokeroitumista sektorikohtaisiin tarpeisiin. Poikkeuksena aiempiin kokeiluihin hankkeessa luodaan sosiokulttuurinen tarina paikallisen suoperinteen kulttuurianalyysin ja siitä ammentavan paikallisen teatteriproduktion avulla. Tämä vahvistaa suon roolia yhteisön kulttuurisessa omakuvassa.

Kokeilujen ja kulttuuritoiminnan rinnalla hankkeessa toteutetaan selvitykset suon ennallistamisen/tervehdyttämisen malleista (SYKE), maakunnallisten koulutusorganisaatioiden kestävyyskoulutusratkaisut (mm. UEF, Riveria, MSL), Karhufestivaaleihin linkittyvä suon uuteen vaiheeseen liittyvä palvelumuotoilu sekä suon tulevaisuuden vaikuttajafoorumi (MSL, UEF) ja teatteriproduktio (paikallinen teatteri). Lähtökohtana on, että turvetuotannon siirtymää toteuttavat ratkaisut toimivat paikallisen elinkeinorakenteen monipuolistajana ja kuntakuvan elävöittäjänä. Koitajoki-Koitere foorumi on hankkeen yhteistyöalusta ja työkalu. Myös Ilomantsin kunta on aktiivinen yhteistyökumppani. Nämä mahdollistavat yhteistyön jatkuvuutta jo alueella olemassa olevana toimintamuotona. Suo 2.0 hanke hyödyntää foorumia ja kuntaa erityisesti tiedonvälitys- ja keskustelukanavana ’jaetun tilannekuvan’ luomisessa tuomalla yhteen osahankkeissa syntyneitä aiemmin usein irrallisiksi jääneitä ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuurisia malleja.