Tarkenna hakuasi

Tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus – työprosessit, kohtaamiset ja oppilaan toimijuus (TEHEKOP) profiilikuva

Tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus – työprosessit, kohtaamiset ja oppilaan toimijuus (TEHEKOP)

Projekti
01.01.2023 - 31.12.2025
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus – työprosessit, kohtaamiset ja oppilaan toimijuus (TEHEKOP) rahoittajan logo

OKM erityisavustus

Johtajat

Työryhmä 

Hankkeen vetäjä professori Sanna Vehviläinen

Tutkijat:

vanhempi yliopistonlehtori Anne-Mari Souto

väitöskirjatutkija Hanna Lonka

yliopistotutkija Liisa Voutilainen

Ajankohtaista

  • TEHEKOP kerää aineistoa

    TEHEKOP-hankkeen aineistonkeruu etnografian ja haastattelujen keinoin on meneillään ympäri Suomen.

TEHEKOP - hanke tutkii tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta

Hankkeessa tutkitaan tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta nuorten elämässä toteutuvina prosesseina ja merkityksinä sekä opinto-ohjauksen ja kouluyhteisön yhteisinä työprosesseina ja toimintatapoina.

Päämääränä on hahmottaa TEHOn edellytyksiä nuorten toimijuuden tukemiseen toiselle asteelle siirtymisen suunnanotoissa sekä sen mahdollisuuksia edistää yhdenvertaisuutta.

TEHEKOP on:

  • Laadullinen monimenetelmäinen tutkimus usealla kohdekoululla ympäri Suomen
  • teoreettisena viitekehyksenä sosiologiset uraohjauksen ja suunnanoton jäsennykset, toiminnan teoria sekä keskusteluanalyysi
  • Hyödynnetään etnografiaa, jonka avulla seurataan TEHOssa mukana olevien oppilaiden prosessia heidän merkityksellistämänään
  • Kerätään monipuolista haastatteluaineistoa niin oppilailta, opinto-ohjaajilta, rehtoreilta ja ohjaustyöhön osallistuvilta yhteistyökumppaneilta, jonka avulla hahmotetaan TEHOa monista eri näkökulmista sekä kouluyhteisön työnä
  • Kerätään videoaineistoa, jonka avulla luodaan perustavaa kuvaa opinto-ohjauksen ja TEHOn vuorovaikutuskäytännöistä

TEHEKOP tavoittaa erilaisten koulujen TEHOon liittyvää problematiikkaa, tarkastelee onnistumisen edellytyksiä ja tarkastelee TEHOa erityisesti nuoren toimijuuden, opinto-ohjaajan työn muutoksen sekä koulun yhteistyön näkökulmasta

Avainsanat