Tarkenna hakuasi

TUVET/KTVA//#Paraskoulu profiilikuva

TUVET/KTVA//#Paraskoulu

Tutkimusryhmä

1) Moniammatillisten toimintakäytänteiden kehittäminen TUVET//#Paraskoulu –teeman tavoitteena on luoda toimivia käytänteitä tukemaan (vaativan) erityisen tuen oppilaita koulunkäynnissään. Tutkimushankkeessa selvitetään opettajien, oppilaiden ja huoltajien näkemyksiä koulupsyykkarin (psykiatrinen sairaanhoitaja) toiminnasta kouluympäristössä. Tutkimuksessa mukana olevan koulun kanssa rakennetaan moniammatillista työskentelyä tukeva askelkartta sekä on kartoitettu opettajien käsityksiä kouluhyvinvoinnista.

Tutkimus liittyy laajempaan opettajankoulutuksen kehittämishankkeeseen: Tutkimusperustainen vaativaan erityiseen tukeen liittyvän osaamisen vahvistaminen opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa. TUVET-hanketta toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen, Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa. Hanke tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa vaativaan erityiseen tukeen. Vaativalla erityisellä tuella tarkoitetaan sitä, että oppilaalla monen tasoisia tuen tarpeita. Oppilaalle annettava tuki on intensiivistä, suunnitelmallista ja moniammatillisessa yhteistyössä toteutettua. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja johtaa professori Eija Kärnä

2) Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien tutkimusperustainen tukeminen KTVA//#Paraskoulu -teemassa tarkastellaan systemaattisesti oppilaiden käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksia monitahoarvioinnin (Oppilas, opettaja, huoltaja) näkökulmasta, joka mahdollistaa oppilaan vahvuuksien tarkastelun eri näkökulmista, erilaisissa ympäristöissä. Tutkimuksessa hyödynnetään pitkittäisasetelmaan. Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuudet ovat oppilaan taitoja, kykyjä ja piirteitä, jotka (1) luovat tunteen omasta osaamisesta, (2) edistävät suhteita vertaisiin, perheenjäseniin ja muihin aikuisiin, (3) vahvistavat kykyä sietää stressiä ja vastoinkäymisiä, sekä (4) edistävät sosiaalista, persoonallista ja akateemista kehitystä.

Avainsanat