Tarkenna hakuasi

Työntekijälähtöinen oppiminen ja innovaatio: pitkittäisetnografinen tutkimus teknologia-alan ja poliisityön konteksteista (EDLI) profiilikuva

Työntekijälähtöinen oppiminen ja innovaatio: pitkittäisetnografinen tutkimus teknologia-alan ja poliisityön konteksteista (EDLI)

Projekti
01.09.2022 - 31.08.2025
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Työntekijälähtöinen oppiminen ja innovaatio: pitkittäisetnografinen tutkimus teknologia-alan ja poliisityön konteksteista (EDLI) rahoittajan logo

Tutkimus toteutetaan Suomen Akatemian myöntämällä tutkijatohtorirahoituksella (Suomen Akatemia 349117).

Johtajat

Esittelykuva ryhmästä Työntekijälähtöinen oppiminen ja innovaatio: pitkittäisetnografinen tutkimus teknologia-alan ja poliisityön konteksteista (EDLI)

Kuvituskuva: Pixabay

Työntekijälähtöinen oppiminen ja innovaatio (EDLI) – tutkimushanke

Aikuisten jatkuva oppiminen ja luovuus ovat nousseet vahvasti esiin työelämän tutkimuksessa, sillä ne ovat elintärkeitä nykyaikaisen työn ja yhteiskunnan kehittämiselle. Tutkimusten mukaan jatkuva oppiminen on edellytys organisaatioiden innovatiiviselle toiminnalle yhtälailla kun innovaatiot itsessään toimivat yhteisöllisen oppimisen sytyttäjänä. Työntekijälähtöisestä oppimisesta ja innovoinnista on kuitenkin vielä rajallisesti ymmärrystä.

Työntekijälähtöinen innovaatio (employee-driven innovationEDI) on käsite sellaiselle työpaikkojen arjessa tapahtuvalle innovaatiotoiminnalle, jonka rakentumisessa työntekijöillä on keskeinen rooli. Työntekijälähtöiset innovaatiot nähdään yksilölle, työtiimille, organisaatiolle tai sidosryhmille uutuusarvoa luovina  ideoina, näkökulmina, käytäntöinä, tuotteina tai toimintatapoina.

Millaisten yksilöllisten ja sosiokulttuuristen edellytysten myötä työntekijälähtöiset innovaatiot rakentuvat arjessa ja miten? Millä tavoin oppiminen nivoutuu näihin prosesseihin? Millaisia – tavoiteltuja tai ei-toivottuja – seurauksia innovaatioilla on?

Tämän seurantatutkimuksen tavoitteena on kehittää moninäkökulmaista teoriaa työntekijälähtöisestä oppimisesta ja innovoinnista pitkittäisetnografisen tutkimusotteen avulla. Tutkimuksessa tarkastellaan työntekijälähtöisen oppimisen ja innovaation ilmiötä viidestä eri näkökulmasta, jotka ovat diskursiivinen, kokemuksellinen, prosessuaalinen, kulttuurinen sekä seurauksellinen.

Tutkimuksen toteutus:
• konteksteina teknologia-ala ja poliisityö
• osallistujina eri henkilöstöryhmien (työntekijät, asiantuntijat, johtajat, henkilöstöasiantuntijat) edustajia
• menetelmällisenä strategiana pitkittäisetnografia (perinteinen ja mobiilietnografia)
• aineistona haastattelut, kohdeorganisaatioissa toteutettavaan havainnointiin pohjautuvat kenttäaineistot ja päiväkirja-aineistot

Tutkimus tuottaa:
• tietoa työntekijälähtöisen oppimisen ja innovaation yhteyksistä, piirteistä, edellytyksistä ja seurauksista
• ymmärrystä eri työntekijäryhmien merkityksestä tuote- ja palveluinnovaatioille, mutta myös organisatorisille ja sosiaalisille innovaatioille
• hyötyjä jatkuvan oppimisen ja innovaatioiden tutkimus- ja kehittämistyölle erilaisissa organisaatioissa ja laajemmin yhteiskunnassa

Avainsanat