Vammaisuus ja ihmisarvo profiilikuva

Vammaisuus ja ihmisarvo

Projekti
01.09.2021 - 31.12.2024
Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Vammaisuus ja ihmisarvo rahoittajan logo

Johtajat

Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa analysoidaan vammaisuuden ja ihmisarvon käsitteitä filosofisesti, tutkitaan ihmisarvon oikeudellista perustaa sekä tarkastellaan empiirisesti vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä kokemuksia ihmisarvon toteutumisesta.

Vuosina 2021-2024 toteutettavassa Itä-Suomen yliopiston hyvinvointioikeuden keskuksen hankkeessa tarkastellaan vammaisten ihmisten elämää oikeusfilosofian ja yhteiskunnallisen oikeustutkimuksen näkökulmista. Hankkeen teoreettisessa osassa ihmisarvon käsite kytketään autonomian käsitteeseen siten, ettei normaalista vammattomasta ihmisestä poikkeavia yksilöitä suljeta pois. Empiirisessä osassa vammaisuuden ja ihmisarvon suhdetta lähestytään elämänkulun teorian näkökulmasta siten, että tarkempaan analyysiin otetaan eri elämänvaiheissa keskeisiä oikeudellisia instrumentteja. Hankkeessa vammaiset ihmiset nähdään intersektionaalisesti yksilöinä, joiden identiteettiin kuuluu muitakin piirteitä kuin vammaisuus.

Hanke koostuu viidestä työpaketista. Ensimmäisessä työpaketissa pureudutaan filosofisesti aihepiirin keskeisiin käsitteisiin. Toisessa työpaketissa tarkastellaan kysymyksiä, joita nousee, kun vanhemmille ilmoitetaan syntyvän lapsen vammaisuudesta. Kolmannessa työpaketissa analysoidaan vammaisten lasten oikeutta henkilökohtaiseen apuun. Neljännen työpaketin kohteena on vammaisten nuorten siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle 16-vuotiaana. Viides työpaketti tutkii ikääntyneiden ihmisten vammaisuutta.

 • Tervetuloa osallistumaan Vammaisuus ja ihmisarvo -tutkimushankkeen haastatteluun! 

  Tämä haastattelukutsu koskee osatutkimuksia, joissa tarkastellaan lasten, nuorten ja vanhempien kokemuksia henkilökohtaisesta avusta ja sen tarpeesta. Lisäksi tutkitaan vammaisten lasten vanhempien käsityksiä ja kokemuksia vammaisuudesta ja ihmisarvosta. 

  Mitä tutkimme? 

  Tämä haastattelukutsu kohdentuu kahdelle kohderyhmälle, joiden haastattelut toteutetaan omina erillisinä kokonaisuuksinaan. 

  Lasten ja nuorten haastattelut 

  Etsimme haastateltaviksi 7–24-vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat henkilökohtaista apua. Olemme kiinnostuneita kuulemaan, millaista henkilökohtaista apua lapset ja nuoret tarvitsevat ja millaisia kokemuksia lapsilla ja nuorilla on avun saamisesta. 

  Vanhempien haastattelut 

  Vanhempien haastatteluissa keskustellaan henkilökohtaisen avun tarpeesta ja sen hakemisesta lapselle ja nuorelle. Vanhempien haastatteluissa keskustellaan lisäksi siitä, miten vanhempien käsitykset ja ajatukset vammaisuudesta ja ihmisarvosta ovat muuttuneet lapsen kasvamisen aikana.  

  Miten voit osallistua? 

  Haastattelut ovat vapaamuotoisia keskusteluja, joihin ei tarvitse erikseen valmistautua. Lasten ja nuorten haastattelut toteutetaan yksilö-, pari- tai ryhmähaastatteluna lapsen ja nuoren omat toiveet ja erityiset tarpeet huomioiden. Lapsi voi myös osallistua haastatteluun yhdessä vanhemman kanssa. Vanhempien haastattelut toteutetaan pääosin ryhmähaastatteluina joko etäyhteyksin (Zoom tai Teams) tai kasvokkaisina haastatteluina erikseen sovituilla paikkakunnilla. Vanhempien ryhmähaastattelun kesto on noin kaksi tuntia.  

  Voit ilmoittaa omasta tai lapsen alustavasta kiinnostuksesta osallistua haastatteluun ottamalla yhteyttä tutkija Johanna Korkeamäkeen, puh. 050 461 7876). Kerro samalla, osallistutko mieluummin kasvokkaiseen haastatteluun tai verkon välityksellä. Olemme sinuun yhteydessä ja kerromme tarkemmin tutkimukseen osallistumisesta. 

  Ennen haastattelua saat lisää tietoa tutkimuksen toteutuksesta ja osallistumisesta. Lapset ja nuoret päättävät itse tutkimukseen osallistumisesta, mutta alle 15-vuotiailta tarvitaan vanhemman tai huoltajan lupa. Osallistujien luvalla haastattelut nauhoitetaan. Kaikki tiedot käsitellään voimassa olevia tietosuoja- ja tietoturvaohjeita ja lainsäädäntöä noudattaen. Tulokset raportoidaan tutkimusjulkaisuissa siten, että osallistujia ei voida tunnistaa. Tutkimuksen päätyttyä haastatteluaineistoa tarjotaan arkistoitavaksi Tietoarkistoon, jos olet antanut siihen luvan. Aineisto arkistoidaan sellaisessa muodossa, että haastateltavia ei ole mahdollista tunnistaa.

  Lisätietoja tutkimuksesta 

  Johanna Korkeamäki, VTM, projektitutkija, puh. 050 461 7876| johanna.korkeamaki@uef.fi 

  Tutkimushanketta johtaa professori Eeva Nykänen Hyvinvointioikeuden keskuksesta. Lisätietoja: eeva.nykanen@uef.fi   

  Vammaisuus ja ihmisarvo -tutkimushanke, Hyvinvointioikeuden keskus, Itä-Suomen yliopisto https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/vammaisuus-ja-ihmisarvo/ 

Avainsanat