Tarkenna hakuasi

Vihreän siirtymän materiaaliratkaisut - ViSiMa profiilikuva

Vihreän siirtymän materiaaliratkaisut - ViSiMa

Projekti
01.01.2024 - 30.04.2026
Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Vihreän siirtymän materiaaliratkaisut - ViSiMa rahoittajan logo Vihreän siirtymän materiaaliratkaisut - ViSiMa rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto (päähankkeen toteuttaja) ja , Savonia-ammattikorkeakoulu Oy.

Johtajat

Hankkeessa pyritään lieventämään ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia ympäristössä kiertotalouden materiaaliratkaisujen avulla ja osaltaan turvaamaan kestävää aluetaloutta maakunnan älykkään erikoistumisen strategian mukaisesti. Ajanmukaisten mittaustekniikoiden soveltaminen ja innovatiivinen hyödyntäminen tuovat ratkaisuja esimerkiksi materiaalien karakterisointiin, älykkääseen monitorointiin ja uusien materiaalien ympäristövaikutusten arvioinnin kehittämiseen. Hanke kohdistuu alueen tarvelähtöisen TKI-toiminnan edistämiseen sekä alueen yritysten ja oppilaitosten yhteistyön vahvistamiseen vihreän teknologian uusien ratkaisujen kehittämisessä.

Hankkeen kehittämistoimet jakautuvat neljään osakokonaisuuteen (työpakettiin): Kiertotalouden edistäminen materiaalitutkimuksilla ja materiaalivalinnoilla, kunnonvalvonta ja vaurioanalyysit, mittaustekniikan ja tekoälyn kehittäminen sekä osaamisen siirto. Konkreettisina toimenpiteinä hyödynnetään oppilaitosten erikoismenetelmiä ja osaamista kiertotalouden materiaalien analysoinnissa ja turvallisessa käytössä, toteutetaan vaurio- ja korroosioanalyysejä sekä testauksia mm. hitsauksen ja rakenteiden kokoonpanoon liittyen sekä kehitetään älykästä mittausteknologiaa tai datankäsittelyä jatkuvatoimisiin mittauksiin ja prosessin säätöön. Tämän lisäksi edistetään välitöntä tiedonsiirtoa oppilaitosten kesken ja alueen yritysten ja oppilaitosten välillä.

Hanke tukee yrityksiä vihreän siirtymän edellyttämään muutokseen toimintatavoissa, materiaaleissa ja teknologioissa. Hankkeen tuloksena on toteutettu materiaalien karakterisointia, vaurioanalyyseja, korroosiotutkimusta, hitsien metallurgisia tutkimuksia, lujuustarkasteluja ja ympäristöjäljen laskentaa tarvelähtöisesti. Lisäksi on testattu mittaustekniikoita ja integroituja mittausjärjestelmiä prosesseissa tai laadunvalvonnassa, sekä kehitetty antureilla kerätyn datan hyödyntämistä mm. koneoppimismalleja hyödyntäen. Lisäksi on tuotettu laadukasta viestintämateriaalia aiheeseen liittyen ja vahvistettu vihreän siirtymän edellyttämää materiaaliteknologista osaamista koko yhteistyöverkostossa.

Vastuullisuus, hiilijalanjäljen muodostuminen ja miten siihen voidaan niin materiaalivalinnoilla kuin niiden uudelleen käytöllä vaikuttaa on poikkileikkaava teema hankkeessa. Esimerkkilaskelmien ja aiheeseen liittyvien työpajojen, webinaarien ym. tilaisuuksien avulla kasvatetaan kohderyhmän osaamista aiheesta.

Vihreän siirtymän materiaaliratkaisut ovat keskeisessä roolissa ympäristöystävällisen teknologian ja kestävän energian tuotannossa. Tämä käsite kattaa laajan valikoiman innovatiivisia materiaaleja ja teknologioita, jotka pyrkivät vähentämään ympäristövaikutuksia eri aloilla, kuten teollisuudessa, energiantuotannossa, liikenteessä ja rakennusteollisuudessa. Näitä materiaaliratkaisuja kehittämällä ja hyödyntämällä voimme edistää kestävää kehitystä ja vähentää riippuvuutta perinteisistä resursseista samalla, kun suojelemme ympäristöä.