Tarkenna hakuasi

Voimalaitoskattilat osana kiertotalouden ja uusiutuvan energian ratkaisuja, investoinnit profiilikuva

Voimalaitoskattilat osana kiertotalouden ja uusiutuvan energian ratkaisuja, investoinnit

Projekti
01.07.2023 - 30.06.2025
Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Voimalaitoskattilat osana kiertotalouden ja uusiutuvan energian ratkaisuja, investoinnit rahoittajan logo Voimalaitoskattilat osana kiertotalouden ja uusiutuvan energian ratkaisuja, investoinnit rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu oy (päähankkeen toteuttaja).

Voimalaitoskattilat ovat hyvin keskeisessä roolissa yhteiskunnan energiahuoltovarmuuden ja uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamisen kannalta alueellisesti, valtakunnallisesti kuin myös laajemmin Euroopan alueella. Lisäksi voimalaitoskattiloiden läpi kulkee merkittäviä raaka-ainevirtoja ja niiden hyödyntäminen kiertotalouden päämäärien saavuttamisessa on tärkeää. Pohjois-Savon ja erityisesti Keski-Savon alueella toimii laaja energia-alan toimijoiden verkosto, jonka taloudellinen merkitys on suuri. Hankkeen kohderyhmänä ovat nämä energia- ja teknologia-alan yritykset, niille palveluja tuottavat pk-yritykset sekä myös energiaintensiiviset toimijat, jotka käyttävät tuotannossaan tai liiketoiminnassaan paljon energiaa. Hankkeen yleisenä tavoitteena on kehittää Pohjois-Savon energia-alan toimintoja siten, että hiilineutraaliin energiantuotantoon siirtyminen tapahtuu hallitusti ja oikeudenmukaisesti vaarantamatta energiantuotannon huoltovarmuutta ja samalla hyödyntäen syntyviä raaka-ainevirtoja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Hankkeen tarkempia tavoitteita ovat ratkaisujen kehittäminen voimalaitoskattiloiden tuhkaperäisiin ongelmiin haastavia bio- ja jätepolttoaineita käytettäessä, tuhkien käsittelymenetelmien kehittäminen niiden jatkokäyttömahdollisu uksien parantamiseksi ja arvokkaiden metallien sekä ravinteiden talteenottamiseksi, teollisuuden sivuvirtojen hyödynnettävyyden selvittäminen voimalaitoskattiloiden päästöjen vähentämisessä sekä koeympäristöjen ja analyysilaitteistojen varustelu ja kehittäminen, jotta ne vastaisivat entistä paremmin alueen yritysten, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä koulutuksen vaatimuksiin. Hanke koostuu neljästä työpaketista, jotka sisältävät koetoimintaa sekä koe- ja analyysilaitteistojen kehitystä Savonian ja Itä-Suomen yliopiston laboratorioissa. Hankkeen tuloksina saadaan tietoa, ratkaisuja ja menetelmiä liittyen haastavien polttoaineiden aiheuttamien kattilaongelmien ratkaisemiseen, polttolaitosten tuhkien kiertotalouden edistämiseen, sekä päästöjen vähentämiseen. Lisäksi hankkeen jälkeen koeympäristöjen mittaus- ja analyysivalmiudet vastaavat entistä paremmin alueen yritysten TKI-tarpeisiin sekä oppilaitosten tutkimuksen, kehityksen ja koulutuksen vaatimuksiin.