Aku Seppänen

Associate Professor, Department of Applied Physics

Anna Kaasinen

Yliopistonlehtori / University Lecturer, Department of Applied Physics

Antti Voss

Nuorempi tutkija, Department of Applied Physics

Jenni Tick

Tutkimusavustaja, Department of Applied Physics

Tanja Tarvainen

Apulaisprofessori / Associate Professor, Department of Applied Physics