Tarkenna hakuasi

Alex  Berg

Alex Berg

Väitöskirjatutkija

Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

alex.berg@uef.fi | 050 562 9464

Ikääntyvien maahanmuuttajien ja muistisairauteen sairastuneiden maahanmuuttajien oikeusturvaa ei ole maailmanlaajuisesti tutkittu. Suomessa tutkimusta aiheesta on vähän. Näiden ihmisryhmien tutkiminen on tärkeää, koska ikääntyvien maahanmuuttajien sekä muistisairautta sairastavien maahanmuuttajien määrä maassa on kasvussa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää heidän elettyjä kokemuksiaan ja esteitä, joita he saattavat kohdata pääsyssä oikeuksiinsa sekä sitä, tuntevatko he itsensä leimatuksi yhteiskunnassa haavoittuvan asemansa vuoksi. On myös löydettävä ratkaisuja ja strategioita, joilla pyritään parantamaan heidän elämäänsä ja hyvinvointiaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimuksessa käytetään ensisijaisesti empiiristä lähestymistapaa. Kyseisten ryhmien omakohtaisia kokemuksia tutkitaan tekemällä heidän kanssaan puolistrukturoituja kvalitatiivisia haastatteluja. Tiedonkeruuprosessissa huomioidaan myös näiden ryhmien kanssa tekemisissä olevien ihmisten kokemukset ja näkemykset. Oikeudellisesta näkökulmasta tutkimuksessa analysoidaan näiden kahden ryhmän oikeussuojaa koskevia käytäntöjä, kuten vanhuspalvelulakia, yhdenvertaisuuslakia ja sosiaalihuoltolakia. Ongelmia tarkastellaan myös sosiaalisen leimautumisen näkökulmasta, sillä kuuluminen ”maahanmuuttajiin”, ”vanhoihin” ja ”sairaisiin” voi johtaa leimautumiseen. Tämä tutkimus koskee maahanmuuttajaryhmiä, jotka kuuluvat vähintään kahteen näistä luokista. Siten ne voivat muodostaa ”risteäviä leimoja” ja mahdollisesti olla vahvistamassa kokemuksia oikeuksiin pääsyn esteistä.