NIKO KINNUNEN

Apurahatutkija

Tutkin väitöskirjassani turvemailla sijaitsevien metsätalousmetsien hakkuutavan sekä pohjaveden pinnan tason vaikutusta näiltä alueilta huuhtoutuvan liukoisen orgaanisen hiilen (DOC) määrään ja laatuun. Lisäksi selvitän biohiilisuodattimen potentiaalia vesistöjensuojeluun happamilla sulfaattimailla mahdollisena rikin ja metallien adsorbenttina.

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Ympäristö- ja biotieteiden laitos

Sähköposti

niko.kinnunen1@uef.fi

Puhelin

-

Tutkimusryhmät ja -projektit

Biogeokemian turkimusryhmä

Tutkimusryhmät - UEF