Niko  Kinnunen

Niko Kinnunen

Apurahatutkija

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Ympäristö- ja biotieteiden laitos

niko.kinnunen1@uef.fi

Tutkin väitöskirjassani turvemailla sijaitsevien metsätalousmetsien hakkuutavan sekä pohjaveden pinnan tason vaikutusta näiltä alueilta huuhtoutuvan liukoisen orgaanisen hiilen (DOC) määrään ja laatuun. Lisäksi selvitän biohiilisuodattimen potentiaalia vesistöjensuojeluun happamilla sulfaattimailla mahdollisena rikin ja metallien adsorbenttina.

Tutkimusryhmät ja -projektit

Biogeokemian turkimusryhmä