Changing Attitudes towards Medical Uncertainty in the Training of Physicians from the 1880s: Finland in a Transnational Perspective

Tutkimusryhmä

Muuttuvat asenteet lääketieteen epävarmuutta kohtaan lääkäreiden koulutuksessa

Medical Uncertainty -hankkeessa tutkitaan, miten asenteet lääketieteen epävarmuutta kohtaan ovat muuttuneet lääketieteen opetuksessa 1880-luvulta nykypäivään. Varmuutta kliinisessä työssä, hoidossa ja päätöksenteossa ei voida täysin koskaan saavuttaa, ja tämän epävarmuuden sietäminen on olennainen osa lääkärin työtä. Hankkeen tavoitteena on tutkia aihetta monitieteisesti ja kansainvälisesti, mutta ennen kaikkea Suomessa historiallisesta perspektiivistä ja soveltaa näin hankittua tietoa siihen, miten monitulkintaisuuden sietokykyä voidaan lisätä nykypäivän lääkärikoulutuksessa.

Epävarmuus lääkärintyössä liittyy sekä lääketieteellisen tiedon epävarmuuteen että lääkäreiden henkilökohtaiseen epävarmuuteen omasta osaamisestaan ja päätöksentekokyvystään. Puutteellinen epävarmuudensietokyky aiheuttaa monenlaisia ongelmia lääkäreiden työssä jaksamisen haasteista kasvaviin tutkimuskuluihin. Kuitenkin aiheeseen on tähän asti kiinnitetty lääkärikoulutuksessa melko vähän huomiota, ja on tiedostettu, että sen osuutta opetussuunnitelmassa on lisättävä.

Medical Uncertainty -hankkeessa epävarmuutta ja siihen suhtautumista lääkärikoulutuksessa tutkitaan historiallisesta näkökulmasta. Suomalaisen lääketieteen opetuksen tutkimus sijoitetaan kansainväliseen kontekstiin. Aiheen historiallinen tarkastelu kertoo, missä määrin epävarmuudelle on ollut tilaa lääketieteen opetuksessa 1800-luvun lopulta lähtien ja miten siihen suhtautuminen on riippunut ympäröivistä yhteiskunnallisista olosuhteista ja tapahtumista. Se voi tarjota näkökulmia epävarmuuden sietoon osana yhteiskunnallista ja kulttuurista kontekstia sekä ratkaisuja aihepiirin lähestymiseen lääkäreiden koulutuksessa. Hankkeen tavoitteena on siten konkreettisesti vaikuttaa nykypäivän lääketieteen opetussuunnitelmaan. Hanke on Suomen Akatemian rahoittama.

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

Tiedostot