Tarkenna hakuasi

GERIT - gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa profiilikuva

GERIT - gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa

Projekti
Päättynyt 01.01.2021 - 31.12.2022

Gerontologiselle sosiaalityölle on ikääntyvässä yhteiskunnassa erityinen tarve, sillä ikääntymisen, eläköitymisen, sairauksien ja sosiaalisten verkostojen pienentymisen riskien myötä sosiaaliset ongelmat voivat kärjistyä. Gerontologisen sosiaalityön osaaminen ja prosessit eivät kuitenkaan ole tällä hetkellä riittävän kehittyneitä eikä paikka selkeä erityisesti erityistä tukea tarvitsevien tunnistamiseen, ohjaamiseen ja sosiaalityöhön heidän parissaan. Tässä sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa tutkimushankkeessa tarkastellaan iäkkäiden vaikeita elämäntilanteita ja niiden syntyä, tuen tarpeen tunnistamista, gerontologisen sosiaalityöhön ohjautumista sekä gerontologisen sosiaalityön työmenetelmiä. Tutkimus kohdentuu erityisen tuen tarpeessa oleviin ikääntyneisiin (SHL 1301/2014, 3§) ja työskentelyyn heidän kanssaan sekä tukeutuu teoreettisesti vanhuusiän syrjäytymiseen ja prekaariuteen liittyvään keskusteluun.

Johtajat

Tutkimushanke jakautuu kolmeen työpakettiin:

Itä-Suomen yliopiston koordinoimassa työpaketissa ”Portinvartijat – asiakas- ja palveluohjausprosessi gerontologiseen sosiaalityöhön” tarkastellaan gerontologista sosiaalityötä asiakas- ja palveluohjausprosessien näkökulmasta. Tarkempina tutkimuskysymyksinä ovat:

  • Millä tavoin ikääntynyt tunnistetaan erityisen tuen tarpeessa olevaksi gerontologisen sosiaalityön asiakkaaksi?
  • Millainen on gerontologisen sosiaalityön palvelutarpeen arviointi ja siihen liittyvä asiakasohjausprosessi asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmasta?

Lapin yliopiston koordinoimassa työpaketissa ”Ikääntyneiden taloudelliset haasteet” tarkastellaan erityisen tuen tarpeessa olevien vanhojen ihmisten elämäntilanteita, erityisesti talouden näkökulmasta, tuen tarpeita sekä gerontologisen sosiaalityön palveluihin ohjautumista. Työpaketissa
pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  • Miten taloudelliset ongelmat nivoutuvat osaksi iäkkäiden erityisen tuen tarvetta?
  • Miten tai mitä reittiä ikääntyneet pääsevät gerontologisen sosiaalityön asiakkaiksi tai jäävät ulkopuolelle, kun heillä on taloudellisia ongelmia?

Helsingin yliopiston koordinoimassa työpaketissa ”Gerontologinen sosiaalityö kasautuvan huono-osaisuuden asiakastilanteissa” tarkastellaan, miten kasautuneet hyvinvointiongelmat ja erityisen tuen tarve ilmenevät tällä hetkellä gerontologisen sosiaalityön asiakkaiden elämässä ja miten niihin
voidaan puuttua sosiaalityön keinoin. Työpaketissa etsitään vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  • Millaisia uudenlaisia kompleksisen huono-osaisuuden ilmenemismuotojasosiaalityön asiakkaiden elämäntilanteisiin liittyy?
  • Miten erityisen tuen tarpeessa olevien iäkkäiden asiakkaiden kanssa työskennellään?
  • Millaisia sosiaalityön käytäntöjä on tunnistettavissa?

Uutta tutkimusaineistoa kerätään Kuopiossa, Kymenlaaksossa, Rovaniemellä ja Helsingissä haastattelemalla ikääntyvien parissa työskenteleviä sekä gerontologisen sosiaalityön asiakkaita. Tutkimustiedon avulla on mahdollista kehittää ja vakiinnuttaa gerontologisen sosiaalityön palveluja erityisesti huomioiden sote-reformin tuomat mahdollisuudet. Tutkimushankkeen tuottamaa tietoa jalkautetaan laajojen yhteistyöverkostojen, mm. sosiaalialan osaamiskeskusten kautta. Näin tuetaan ja kehitetään gerontologisen sosiaalityön erityisosaamista, minkä avulla kunnissa ja sote-alueilla kyetään vastaamaan vanhojen ihmisten erityisen tuen tarpeeseen sosiaalityön keinoin

Avainsanat