Tarkenna hakuasi

Kuulolaakso audiologian ja signaalinkäsittelyn TKI-infrastruktuuri ja yritysekosysteemi vahvistamaan smart-teknologian käyttöönottoa ja uusia innovaatioita (Investointihanke) profiilikuva

Kuulolaakso audiologian ja signaalinkäsittelyn TKI-infrastruktuuri ja yritysekosysteemi vahvistamaan smart-teknologian käyttöönottoa ja uusia innovaatioita (Investointihanke)

Projekti
01.10.2024 - 31.12.2025
Kliinisen lääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Kuulolaakso audiologian ja signaalinkäsittelyn TKI-infrastruktuuri ja yritysekosysteemi vahvistamaan smart-teknologian käyttöönottoa ja uusia innovaatioita (Investointihanke) rahoittajan logo Kuulolaakso audiologian ja signaalinkäsittelyn TKI-infrastruktuuri ja yritysekosysteemi vahvistamaan smart-teknologian käyttöönottoa ja uusia innovaatioita (Investointihanke) rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

ONGELMA
Globaalisti jo yli 480 milj. ihmistä kärsii kuntoutusta vaativasta kuulonalenemasta (WHO 2021) ja määrä nousee yli 900 milj. vuoteen 2050 mennessä väestön vanhenemisen myötä. Hoitamatta jääneet kuulonalenemat aiheuttavat tällä hetkellä globaalisesti yli 950 mrd. USD ylimääräiset kustannukset yhteiskunnalle (sosiaalinen eritäytyminen, masennuksen riski). Hoitamaton kuulonalenema on myös merkittävin muistisairauksien riskitekijä (Lancet:in komission raportti, 2020).

Suomessa ei vielä ole kotimaisia yrityksiä tai osaajia audiologian ja signaalinkäsittelyn alalla, vaikka kuulonaleneman haitat kasvavat nopeasti, jonka taustalla on mm. väestön ikääntyminen ja kuulokkeiden yleistyminen. Tämä lisää tarvetta kehittyneemmille teknologisille ratkaisuille niin kuulon kuntoutuksessa kuin signaalinkäsittelyssä laajemminkin. Teknologiset innovaatiot ovat välttämättömiä, jotta voidaan vastata kasvavaan kansainväliseen tarpeeseen – ilman näitä innovaatioita terveydenhuollon henkilöstöpula sekä palveluiden tarjoaminen etänä ja taajamissa muuttuu mahdottomaksi. Tämä tarjoaa merkittävän liiketoimintamahdollisuuden ja tekee aiheesta relevantin myös niille toimijoille, joiden osaaminen on tähän asti keskittynyt muihin biosignaaleihin ja signaalinkäsittelyyn. Suomessa ja Pohjois-Savossa ei kuitenkaan ole riittävästi audio- ja kuuloalan osaajia eikä yritysvetoista tuotekehitystä. Pohjois-Savosta löytyvää poikkitieteellistä potentiaalia sekä kliinisellä että teknisellä puolella ei ole pystytty vielä hyödyntämään kansainvälisillä markkinoilla kasvavaan tarpeeseen vastaamiseksi.

TAVOITTEET
Audiologian (lääketieteen osa-alue, joka tutkii kuulon ja tasapainoelinten sairauksia vaatien monialaista ihmiskehon toiminnan ymmärrystä) ja signaalinkäsittelyn TKI-toiminnan tukemiseksi tarvitaan uudenlaista monialaista osaamista ja innovaatioita. Tämä vaatii määrätietoista yhteistyötä terveydenhoitojärjestelmän, perustutkimuksen ja yritysten kesken. Kuulolaakso- hankkeessa tätä monialaista osaamista tuodaan uniikilla tavalla yhteen, ja luodaan tutkimus- ja kehitysinfrastruktuuri (TKI) sekä yritysekosysteemi tukemaan audiologian ja signaalinkäsittelyn uusien smart-teknologioiden (l. älyteknologia: koneoppiminen, algoritmit ja terveysdata-alustojen luominen ja hyödyntäminen) käyttöönottoa.

Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella on ainutlaatuiset olosuhteet luoda korkealaatuinen monitieteellinen kokonaisuus, jossa yhdistyvät audiologian, signaalinkäsittelyn, neurotieteiden, teknillisen fysiikan ja smart -teknologian huippuosaaminen. Tiivis vuorovaikutus KYS:in ja Kuopio Health -ekosysteemin kanssa avaavat uusia mahdollisuuksia soveltavalle tutkimukselle, tuotekehitykselle, ja kaupallisille palveluille kliinisen, akateemisen, teknologisen ja kaupallisen kentän leikkauskohdassa samoin kuten Biopankki -data-alusta. Teknilliselle fysiikalle olisi potentiaalia luoda teknisen audiologian soveltamisala, joka vastaisi kasvavaan osaajatarpeeseen kuulonhuollossa.

TOIMENPITEET
Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan elinkeinoelämälähtöisesti monialaiselle yhteistyölle TKI -toimintakonsepti uusien teknologioiden ja palveluiden validoinnille, joka hyödyntää Kuulolaakso –investointihankkeen aikana rakennettavaa kuulolaboratoriota. Hankkeessa tunnistetaan audiologian ja signaalinkäsittelyn TKI -toiminnan edellyttämät osaamistarpeet. Hankkeessa kartoitetaan tarpeet biopankki -tietoaltaan laajentamiselle audiologian ja signaalinkäsittelyn alalle innovaatiotoiminnan mahdollistamiseksi.

1) Yritysekosysteemin rakentaminen kuulon osaamiskeskittymän ympärille
2) Kehitetään ja pilotoidaan palvelukonsepti Kuulolaakson yritysyhteistyölle
3) Biopankki -terveysdata-alustan laajentaminen Kuulopankin osalta: määrittelydokumentti ja toimeenpanosuunnitelma
4) Kartoitetaan TKI –toiminnan kannalta kriittiset osaamistarpeet
5) Kuulolaboratorion suunnittelu, rakentaminen, hankinnat, käyttöönotto

Hankkeessa kartoitetaan paikalliset yritykset, joilla olisi mahdollisuus audiologian ja signaalinkäsittelyn TKI-toiminnalle tai kehittää liiketoimintaa audiologian ja signaalinkäsittelyn osaamisen ympärille, joko palvelemalla tähän osaamiseen perustuvaa innovaatiotoimintaa alihankkijoina tai toimimalla itse innovaatiotoiminnan käynnistäjinä. Toiminnalla vahvistetaan paikallista Kuopio Health -ekosysteemiä ja hyödynnetään sekä Kansallisen Neurokeskuksen että muiden sidosryhmien laajaa verkostoa.

Kyse on hankekokonaisuudesta, joka muodostuu kehittämis- ja investointihankkeista.

TULOKSET JA TUOTOKSET
Kuulolaakso-kehittämishankkeen tuloksena syntyy
1) Pohjoissavolainen yritysekosysteemi, jossa mukana myös keskeisiä kansallisia yrityksiä. Vähintään 5 uutta yritystä on tunnistettu Itä-Suomesta aiempien lisäksi ja liittynyt mukaan ekosysteemiin. Kuulolaakson tunnettuus, ekosysteemin ja alueen tunnettuus lisääntyvät. Laajentunut yhteistyö akateemisten avaintoimijoiden kuten Aalto-yliopiston kanssa.
2) Kolme yritystä ja yhteisön muita tahoja on ollut mukana pilotoimassa uusien innovaatioiden kehittämiseen tarkoitettua konseptia. Yritykset arvioivat konseptin olevan hyödyllinen ja suosittelisivat sitä muille yrityksille.
3) Biopankki – terveysdata-alustan laajentaminen Kuulopankin osalta: tarpeet on määritetty yrityslähtöisesti ja saatavilla julkisesti raporttina hankkeen nettisivulla, suunnitelma toteutuksesta.
4) Lista osaamistarpeista, jotka yritykset ja yliopisto haluavat paikata – suunnitelma luotu esimerkiksi uuden koulutusohjelman perustamisesta ja sisällöistä soveltavan teknillisen fysiikan alalle audiologiaan.
5) Kuulolaboratorio-infrastruktuuri

Pitkällä aikavälillä Kuulolaakso houkuttelee yritystoimintaa ja osaajia alueelle sekä synnyttää uusia innovaatioita. Lisäksi Kuulolaakso tukee terveysteknologian tuotekehitystä ja toimii testaus- ja validointiympäristönä.