Tarkenna hakuasi

Lainsäädäntötutkimuksen tutkimusryhmä profiilikuva

Lainsäädäntötutkimuksen tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä
Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Lainsäädäntötutkimus on Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella toimiva oppiaine ja tutkimusryhmä. Lainsäädäntötutkimus jäsentyy karkeasti kahteen pääalueeseen: lainsäädäntöä kokonaisuutena koskevaan tutkimukseen sekä yksittäisiin laki- tai säädöshankkeisiin kohdistuvaan analyysiin. Kokonaisuutta koskevan tutkimuksen osalta kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti säädösvalmistelun laatuun liittyvät kysymykset. Tällöin tarkastelun kohteena on esimerkiksi vaihtoehtoisten sääntelyratkaisujen käyttö, vaikutusarviointien toteuttaminen, sidosryhmien kuuleminen tai valiokuntatyöskentely yleisellä tasolla. Yksittäisiin lakihankkeisiin kohdistuvat tutkimukset liittyvät esimerkiksi tietyn sääntelytoimen jälkikäteiseen vaikutusarviointiin tai täytäntöönpanon ja valvonnan toimivuuteen. Kaiken kaikkiaan tutkimusryhmän tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksentekijöille sääntelyn parantamiseksi ja olla rakentamassa toimivampaa sääntelyä yhdessä sidosryhmien kanssa.

Alla on esitetty esimerkkejä lainsäädäntötutkimuksen tutkimusryhmän kiinnostuksenkohteista:

  • Toteutetaanko lainvalmistelussa riittävästi ja riittävän huolellisia vaikutusarviointeja suunnitellun lakihankkeen yhteiskunnallisista vaikutuksista?
  • Onko tietyillä sääntetelytoimilla päästy sille asetettuihin tavoitteisiin?
  • Miten sääntelyn avulla voidaan ohjata kansalaisten käyttäytymistä haluttuun suuntaan?
  • Onko lainsäädäntö ainoa keino säännellä yhteiskunnan toimintaa, vai voidaanko muilla sääntelykeinolla saavuttaa haluttu tavoite halvemmalla tai pienemmillä haittavaikutuksilla?
  • Miten lainvalmisteluun voidaan vaikuttaa esimerkiksi intressiryhmän toimesta?
  • Millä tavoin varmistetaan sääntelyn yhdenmukainen toteuttaminen viranomaisen toiminnassa?
  • Onko tietyn lain täytäntöönpano ja valvonta ollut onnistunutta ja miten täytäntöönpanoa voidaan parantaa?

Lainsäädäntötutkimuksen tutkimusryhmän muodostavat professori Anssi Keinänen (tutkimusryhmän johtaja), yliopisto-opettaja Niko Vartiainen ja nuorempi tutkija Risto Tuominen. Lisäksi oikeustieteiden laitoksella työskentelee tutkijoita, joilla on vahva kytkös lainsäädäntötutkimuksen toimintaan. Heistä voidaan mainita esimerkiksi tutkimusjohtaja Jussi Pajuoja.

Avainsanat