LukiOpolulta kohti korkeakouluja

Päättynyt. 01.09.2018 - 31.05.2021

Tutkimusryhmä

Tutkimuksen taustalla ovat lukiokoulutukseen tulevat lainsäädännölliset muutokset, jotka edellyttävät opinto-ohjauksen ja erityispedagogisen tuen lisäämistä lukioissa. Syksyllä 2019 voimaan tulevan lain tuomat muutokset edellyttävät ennaltaehkäiseviä pedagogisia toimintamalleja lukiolaisten koulutus- ja työuran suunnittelutaitojen ja toimintakykyisyyden tukemiseen, yksilöllistyviin opintopolkuihin ja jatko-opintoihin siirtymisen tukemiseen. Lisäksi korkeakoulujen valintakoeuudistus lisää paineita opiskeluun ja yksilöllisiin valintoihin jo lukio-opiskelun aikana. Alueellisesti Itä-Suomessa on alati kasvanut pelkän lukiokoulutuksen varaan jäänyt nuorten joukko, jonka kokoa halutaan pienentää ja nyt lukiossa opiskelevien nuorten jatko-opintoihin siirtymiä sujuvoittaa.

Ryhmän kuvaus

Esittelykuva ryhmästä LukiOpolulta kohti korkeakouluja

Kuvassa vasemmalta Anne-Mari Souto, Katariina Waltzer, Kristiina Lappalainen, Hanna Nuutinen, Heli Pesonen ja Leena Holopainen. Kuvasta puuttuu Leena Penttinen.

Tutkimuksen keskeinen kiinnostuksen kohde on, millaisia merkityksiä ohjauksella ja erityispedagogisella tuella on lukio-opiskelijoiden hyvinvointiin, koulutukseen kiinnittymiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Hankkeessa tutkitaan miten nuorten taustatekijät (kuten sukupuoli ja kotitausta) ja yhteisöön liittyvät tekijät (oppilaitoksen ilmapiiri, ohjaus- ja tukitoimenpiteet sekä opiskeluympäristö) ovat yhteydessä nuoren motivaatioon ja kompetensseihin sekä vaikuttavat nuoren opintoihin kiinnittymiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Tutkimuksen aineistonkeruu linkittyy kahteen hankkeeseen, jossa kehitetään yhteistyössä paikallis(t)en lukioiden ohjauksellisia toimenpiteitä, joilla tuetaan lukiolaisten koulutuksellisia siirtymiä lukiosta eteenpäin. Suuntaa LukiOpolulle -hankkeessa pilotoidaan uudistuvan lukiolain tarpeisiin vastaavia tuki- ja ohjausmalleja ja lisätään opetushenkilöstön tutkimukseen perustuvaa erityispedagogista ja ohjauksellista osaamista. Hanke on OKM:n rahoittama. Maakunnallisessa Korkeakoulustartti-hankkeessa puolestaan kehitetään ryhmämuotoista valmennusta, työelämän ulkopuolella oleville alle 30-vuotiaille nuorille, kohti korkeakoulu-opintoja (sisältäen valintakoevalmennuksen) sekä lukioiden opinto- ja uraohjauksellisia valmiuksia ohjata lukiolaisia jatko-opintoihin. Toimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Hanke saa rahoitusta ESR:stä. Molemmissa hankkeissa kohderyhmänä ovat Pohjois-Karjalan lukioiden opinto-ohjaajat ja muu ohjaushenkilöstö. Hankkeissa tuetaan näiden ohjaustahojen yhteistyötä lukion loppuvaiheen ja sen jälkeisessä ohjaustyössä. Tarkoituksena on luoda ja vahvistaa verkostoja, jotka ohjaavat nuoria lukion jälkeisessä opinto- ja uraohjauksessa.

Ryhmän sivut

Avainsanat

Ajanjakso

Päättynyt. 01.09.2018 - 31.05.2021

Ryhmän jäsenet - UEF

Tiedostot