Tarkenna hakuasi

Monikulttuuriset opintopolut profiilikuva

Monikulttuuriset opintopolut

Projekti
01.10.2023 - 30.06.2026
Jatkuvan oppimisen keskus
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Monikulttuuriset opintopolut rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (päätoteuttaja), Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Karelia Ammattikorkeakoulu.Oy ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy.

Yhteyshenkilöt

Hankkeen tarve
Suomalainen korkeakoulukenttä monimuotoistuu nopeasti. Monimuotoistuminen tarkoittaa muun muassa sitä, että korkeakouluopinnot aloittaa vuosittain yhä suurempi joukko taustaltaan ja kulttuuriltaan erilaisia opiskelijoita. Korkeakoulusta aliedustettujen ryhmien koulutukseen pääsyä hankaloittavat ohjaus- ja neuvontapalveluiden riittämättömyys, kohdennetumman koulutustarjonnan puute sekä hakevan toiminnan puute. Valtakunnallisesti todetut ongelmat kuten romanien koulutuspolkujen rikkonaisuus ilmenevät sekä alueellisesti että paikallisesti.

Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on koulutuksesta aliedustettujen ryhmien kuten maahanmuuttajien ja romanien sekä muiden koulutuksesta syrjäytyneiden koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Itä-Suomen yliopistossa keskitymme erityisesti jatkuvan oppimisen saavutettavuuden, TNO-palvelujen ja työelämän tarpeisiin rakennettujen koulutuspolkujen kehittämiseen. Vahvistamme korkeakoulussa aliedustettujen ryhmiin kuuluvien nuorten ja aikuisten sekä opintojensa vuoksi Suomeen tulleiden henkilöiden koulutus- ja opiskelumahdollisuuksia ja kehämme heille opintoja tukevia ohjauksen ja valmennuksen malleja. Tuemme opintojen suorittamista, siirtymiä eri koulutusmuotojen välillä sekä kiinnittymistä koulutuksen ja työelämän oppimisympäristöihin. Pitkällä tähtäimellä pyrimme ehkäisemään opintojen keskeyttämistä ja edistää työelämään siirtymistä opintojen jälkeen.

Tulokset
– Koulutuspolkujen saavutettavuus ja mahdollisuudet korkeakouluopintoihin paranevat kohderyhmien osalta
– Kohderyhmään kuuluvien opiskelijoiden ohjaus- ja tuki koulutuspoluilla paranee
– Korkeakoulujen kulttuuri- ja kielitietoinen osaaminen ja siihen liittyvä keskinäinen yhteistyö vahvistuu
– Kiinnittyminen opiskelu- ja korkeakouluyhteisöön sekä alueen työelämään vahvistuu
– Jatkuvan oppimisen tuki, ohjaus vahvistuvat ja toimintamallit kehittyvät avoimessa yliopistossa sekä avoimessa ammattikorkeakoulussa.
– Ohjaus- ja opetushenkilöstön, työelämäohjaajien ja muiden ohjausasiantuntijoiden, sekä opiskelijamentoreiden kulttuuri- ja kielitietoinen sekä yhdenvertaisuuteen ja luottamukseen pohjautuva osaaminen ja vuorovaikutus vahvistuu
– Korkeakoulujen resurssien käyttö järkevöityy ja päällekkäisyydet vähenevät
– Kohderyhmään kuukuvat opiskelijat kiinnittyvät alueen työelämään ja yhteisöihin

Hankkeen vaikuttavuus
Korkeakoulutukseen hakeutumisen kynnys madaltuu pysyvästi korkeakoulutuksesta aliedustettujen ryhmien osalta. Aliedustettujen ryhmien opintojen keskeyttäminen vähenee. Romaniopiskelijoiden määrä Itä-Suomen korkeakouluissa lisääntyy ja romanien työllistyminen paranee. Kansainväliset ja maahanmuuttajataustaiset opiskelijat työllistyvät Itä-Suomen alueelle. Vaikutusten arvioinnista vastaa UEF Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos.

UEF vahvistaa korkeakoulujen monikulttuurisuutta ja yhdenvertaisuutta Itä-Suomessa

 

Suomalaisessa korkeakoulutuksessa on haasteena aliedustettujen ryhmien, kuten romanien ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden, pääsy korkeakouluihin. Monikulttuuriset opintopolut -hanke poistaa näitä esteitä parantamalla ohjaus- ja neuvontapalveluita, tarjoamalla kohdennettua koulutusta sekä edistämällä opiskelijoiden integroitumista yhteiskuntaan ja työelämään. Hanketta toteutetaan Itä-Suomessa viiden korkeakoulun voimin.

Mitä UEF tekee?

UEF Jatkuvan oppimisen keskus tuottaa omassa osahankkeessa romaneille ja maahanmuuttaneille sekä muille aliedustetuille ryhmille suunnattuja ohjauspalveluja ja tarjoaa heille ryhmävalmennuksia ja ilmaisia avoimen yliopiston tai täydennyskoulutuksen opintokokeiluja. Muotoilemme kohderyhmälle parempia tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä oppimispolkuja, jotka nostavat osaamis- ja koulutustasoa sekä vahvistavat urakehitystä. Tuotamme myös valmennusta korkeakoulujen ja työelämän moninaisuuteen ja ohjaukseen liittyvistä teemoista. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä Diakin kanssa koko ryhmähankkeen vaikutusten arviointia ja osallistujaseuranta mm. digitaaliseen osallisuuteen liittyen.

LUE LISÄÄ: https://monikulttuurisetopintopolut.fi/
SEURAA HANKETTA SOMESSA:
#MonikulttuurisetOpintopolut

Korkeakoulujen monikulttuurisuutta ja yhdenvertaisuutta vahvistetaan Itä-Suomessa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) (sttinfo.fi)Diak_