Nollatutkijat

Tutkimusryhmä

Ryhmämme tutkii kriittisesti suomalaista yliopistoa ja erityisesti uuden yliopistolain vaikutusta yliopistolaitokseen, siinä toimiviin henkilöihin ja valtarakenteisiin. Lisäksi olemme kiinnostuneita, miten uudistukset ovat vaikuttaneet tutkijan työhön, työn ja tutkimuskohteiden määrittelyyn: mitä saa tutkia, ja kuka saa tehdä tutkimusta yliopistossa.

Nollatutkijat sai alkunsa Joensuun kampuksella kolmen yliopistolaisen yhteisistä keskusteluista. Varsin pian huomasimme, että ihmettelimme samoja asioita: mitä yliopistolaitokselle on tapahtumassa: kuka määrittelee sen, mitä yliopistossa saa tutkia, miten ihmistieteiden käsitys ja tavat toimia ovat muuttumassa, ja miksi yliopistolaisia valvotaan.
Ryhmä koostuu kolmesta henkilöstä, joiden oppialat ja metodologinen osaaminen täydentävät toisiaan. Ryhmälle on ollut ominaista erityyppisiin teksteihin - suullisiin ja kirjallisiin - ja niiden tulkintaan liittyvien menetelmien testaaminen ja kehittäminen.
Ryhmän jäsenistä Ismo Björn on erikoistutkijana Karjalan tutkimuslaitoksella. Hänen taustansa on historian tutkimuksessa, jossa yhteiskunnalliset ja luontoon liittyvät aiheet ovat keskeisenä analyysin kohteena. Pirjo Pöllänen on tutkijana Karjalan tutkimuslaitoksella ja erikoistunut sosiaalipoliittisiin kysymyksiin, mm. työn muutokseen. Jarmo Saarti on yliopiston kirjaston johtaja. Tutkimuksissaan hän on käsitellyt yliopistojen johtamista ja toisaalta kaunokirjallista viestintää.
Ryhmä on julkaissut tutkimuksia mm. yliopistojen strategioista ja johtamispuheesta.

Ryhmän kuvaus

Esittelykuva ryhmästä Nollatutkijat

Nollatutkijat

Ismo Björn, Pirjo Pöllänen & Jarmo Saarti (2020). Tiede – yhdessä leikkimistä vai toisten voittamista? Saatavissa: https://blogs.uef.fi/ktl/2020/06/17/tiede-yhdessa-leikkimista-vai-toisten-voittamista/

Ismo Björn, Pirjo Pöllänen & Jarmo Saarti (2020). Koronakevät ja työn uudet luokkajaot – kuka saa altistua, ketä pitää suojata. Saatavissa: https://blogs.uef.fi/ktl/2020/05/12/koronakevat-ja-tyon-uudet-luokkajaot-kuka-saa-altistua-keta-pitaa-suojata/

Björn, Ismo & Pöllänen, Pirjo & Saarti, Jarmo (2018). “We Have Decided to Guarantee the Continuity of the Universities Long-Time Funding”: The Political Rhetoric of the Ministers of Education and the Reform of University Funding During 2005—2015 In Finland. Slovak Journal of Political Sciences, 18(1) (2018, April 15). http://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps/article/view/67

Björn, Ismo & Saarti, Jarmo & Pöllänen, Pirjo (2018). Tiedeyhteisöön rakennetut poliisit: analyysi 2000-luvun yliopistoyhteisön vallankäytön toimintamekanismeista. Teoksessa: Koulu ja menneisyys: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuosikirja, Vol. 56 (2018). Toim. Juhani Tähtinen, Jyrki Hilpelä & Risto Ikonen. Helsinki: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura. Ss. 241 – 275. Saatavissa myös: https://journal.fi/koulujamenneisyys/article/view/77698.

Björn, Ismo & Saarti, Jarmo & Pöllänen, Pirjo (2017). Yliopistot talousvetureiksi: suomalaiset yliopistot ja yliopistojen tuottama sivistys tehostamistalouden kohteena. Teoksessa: Tehostamistalous. Toim. Teppo Eskelinen, Hannele Harjunen, Helena Hirvonen & Eeva Jokinen. (SoPhi 134.) S. 140 – 162. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6978-3

Björn, Ismo & Saarti, Jarmo & Pöllänen, Pirjo (2016). ”Päätettiin turvata yliopistojen rahoituksen pitkäjänteisyys.” Opetusministereiden poliittinen puhe ja yliopistolaitoksen uudistamisen retoriikka 2005–2015. Yhteiskuntapolitiikka 82(1):76 – 85. https://www.julkari.fi/handle/10024/134735

Björn, Ismo & Pöllänen, Pirjo & Saarti, Jarmo (2016). Yliopistosankarit eri vuosikymmenillä. Acatiimi (6):32 – 35. Saatavissa myös: http://www.acatiimi.fi/6_2016/17.php

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF