Tarkenna hakuasi

Ryhmienvälisiä suhteita ja paikallisia kohtaamisia – Maahanmuuttajataustaisten ja suomalaisten nuorten mielikuvia toisistaan, elämästään ja tulevaisuudestaan monikulttuurisessa Savossa profiilikuva

Ryhmienvälisiä suhteita ja paikallisia kohtaamisia – Maahanmuuttajataustaisten ja suomalaisten nuorten mielikuvia toisistaan, elämästään ja tulevaisuudestaan monikulttuurisessa Savossa

Projekti
01.01.2023 - 31.12.2026
Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Johtajat

Yhteyshenkilöt

Tutkimuksen tausta

Kansainvälisen siirtolaisuuden maailmanlaajuinen kasvu ja pakolaisten määrän lisääntyminen niin maailmalla kuin Suomessakin – esimerkiksi Ukrainan sodan ja Afganistanin kriisin seurauksena – nostattaa ilmoille erinäisiä kysymyksiä koskien monitahoisista kulttuuritaustoista tulevien ihmisryhmien välisistä suhteista ja kohtaamisista paikallisen väestön ja toistensa välillä. Mitä ajatuksia ja kokemuksia ihmisissä herättää se, että joudutaan muuttamaan vieraaseen maahan ja asettumaan asumaan toisista kulttuuritaustoista tulevien ihmisten naapureiksi? Miten eri taustoista tulevat ihmiset voisivat elää yhdessä? Kuinka ihmisten välistä yhteiseloa voisi tukea? Näiden kysymysten siivittämänä, tässä sosiaalipsykologian tieteenalaan kiinnittyvässä tutkimushankkeessa kohdistetaan katse yhä monikulttuurisemmaksi muuttuvaan Savoon ja tarkastellaan suomalaisten lisäksi suurimpia maahanmuuttajaryhmiä Kuopiossa – Ukrainasta ja Lähi-idästä Savoon tulleita – ja näiden ryhmien välisiä suhteita.

Tutkimushankkeen tavoitteet ja tehtävät

Taidelähtöisiä tutkimusmenetelmiä ja -työskentelytapoja hyödyntävässä tutkimushankkeessa tarkastellaan Ukrainasta ja Lähi-Idästä Savoon muuttaneiden nuorten ja Savossa asuvien suomalaisten nuorten mielikuvia ja kokemuksia toisistaan, elämästään ja tulevaisuudestaan monikulttuurisessa Savossa. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota siihen, miten mielikuvat toista kulttuuritaustaa edustavasta ryhmästä ja paikalle eli Savolle annetut merkitykset kietoutuvat ryhmien välisiin suhteisiin. Tutkimuksen teoreettisina viitekehyksinä toimivat sosiaalisten representaatioiden teoria, sosiaalisen identiteetin teoria ja sosiaalipsykologinen paikkatutkimus. Tutkimus tuottaa sosiaalipsykologisesta näkökulmasta uutta tietoa maahanmuuttajaryhmien ja paikallisväestön välisistä suhteista ja eri maahanmuuttajaryhmien keskinäisistä suhteista sekä paikan merkityksestä sosiaaliselle identiteetille. Hankkeessa kehitetään myös metodologisesti tarkasteltuna taidelähtöisiä tutkimusmenetelmiä edellisten teoreettisten viitekehysten yhdistelmän ja ryhmien välisten suhteiden tutkimuksen kontekstissa.

Hankkeen keskiössä oleva taidelähtöinen työskentely taidetyöpajoissa toimii eri taustoista tulevien nuorten kohtaamispaikkana ja tutkimusaineiston tuottamisen menetelmänä. Taidelähtöisiin tutkimusmenetelmiin yhdistetään kansalaistieteen lähestymistapaa, jolloin nuoret ovat kanssatutkijoita ja osallistuvat esimerkiksi aineiston analysoimiseen, työpajojen tuotoksia esittelevien näyttelyiden rakentamiseen ja tutkimustuloksista tiedottamiseen. Hanke tuo esille nuorten äänen, edistää eri kulttuuritaustoista tulevien nuorten vuorovaikutusta ja taidelähtöiset tutkimusmenetelmät tukevat heidän yhteiskunnallista osallistumistaan.

Rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Tutkimushankkeen rahoittajana toimii Koneen Säätiö.

Ajankohtaista

Tapahtumat projektissa

Alla listattuna hankkeen viimeaikaisia tapahtumia.

 • Hankkeen esittely Setlementtipäivillä kesäkuussa 2024

  Hankkeen johtaja Jari Martikainen esitteli tutkimushanketta keskiviikkona 5.6.2024 Kuopiossa järjestetyillä valtakunnallisilla setlementtipäivillä, joiden teemana oli Arvostava kohtaaminen- setlementtityön syvin olemus. Hanke ja sen piirissä toteutetut taidelähtöiset työskentelytavat herättivät yleisössä suurta mielenkiintoa. Oli hienoa esitellä hanketta Setlementtipäivillä, sillä hanke teki yhteistyötä Setlementti Puijolan kanssa osallistujien rekrytointivaiheessa keväällä ja kesällä 2023.

  Osallistuminen sosiaalipsykologian päiville toukokuussa 2024

  Hankkeen tutkijat Jari Martikainen ja Helena Rovamo esittelivät tutkimushanketta ja sen ensimmäisiä alustavia tuloksia Sosiaalipsykologian päivillä Helsingissä 16.-17.5.2024. 

  Esityksessään Martikainen esitteli tutkimushankkeen empiirisiä ja teoreettisia lähtökohtia ja tavoitteita. Martikainen kuvaili myös hankkeessa toteutettuja taidelähtöisiä työpajoja, jotka ovat toimineet paitsi aineistonkeruumenetelmänä, myös paikkana eri taustoista tulevien nuorten kohtaamiselle.

  Rovamon esitys pohjasi taidetyöpajoissa tuotettuun aineistoon, jossa nuoret piirtämällä ja kirjoittamalla kuvasivat mielikuviaan suomalaisten ja maahanmuuttajien välisestä kohtaamisesta. Rovamon esityksestä kävi ilmi, että vaikka nuorten kuvaukset kohtaamisesta olivat pääsääntöisesti positiivisia, sisältyi niihin myös ristiriitaisia tunteita ja epävarmuutta.

  Hankkeen ensimmäinen virtuaalinäyttely julkaistu toukokuussa 2024

  Hankkeessa pidetään nuorten osallistujien taidetyöpajoissa tekemistä teoksista kolme erillistä virtuaalinäyttelyä vuosien 2024-2025 aikana. Virtuaalinäyttelyt on koostettu taidetyöpajojen teemojen mukaisesti. Virtuaalinäyttelyt julkaistaan hankkeen nettisivuilla: https://sites.uef.fi/ryhmienvalisia-suhteita-ja-paikallisia-kohtaamisia/virtuaalinayttelyt/

  Ensimmäisen virtuaalinäyttelyn teemana on Kohtaaminen. Virtuaalinäyttelyyn on koottuna nuorten yksilö- ja ryhmätyönä valmistelemia teoksia. Teoksissa nuoret käsittelevät suomalaisten ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kohtaamista. Virtuaalinäyttely sulkeutuu syyskuussa 2024. 

  Harjoittelujakso tutkimushankkeessa

  Sosiaalipsykologian maisteriopiskelija Marlen Nissinen suoritti maisteriopintoihinsa kuuluvan käytännön harjoittelujakson tutkimushankkeessa keväällä 2024. Marlen kertoo harjoittelukokemuksestaan näin:

  ”Pääsin osallistumaan vuoden 2024 kevään aikana Koneen säätiön rahoittamaan ja Jari Martikaisen johtamaan tutkimushankkeeseen Ryhmienvälisiä suhteita ja paikallisia kohtaamisia – Maahanmuuttajataustaisten ja suomalaisten nuorten mielikuvia toisistaan, elämästään ja tulevaisuudestaan monikulttuurisessa Savossa ajanjaksolla 13.3.–17.5.2024. Tutkimusprojektissa mukana oleminen mahdollisti oman tutkimuksellisen ja tieteellisen osaamisen syventämisen tutkimushankkeen kannalta olennaisten teoreettisten viitekehysten parissa. Lisäksi harjoittelu mahdollisti harjaantumisen taidepohjaisten tutkimusmetodien käyttöön ja tutustutti kanssatutkijuutta korostavaan tutkimukselliseen otteeseen. Työtehtäväni projektissa koostuivat esimerkiksi tieteellisestä tiedonhausta, aineistonhallintaan kytkeytyvistä tehtävistä, taidetyöpajoissa tuotetun visuaalisen aineiston digitalisaatiosta, hankkeen verkkosivujen sisällön tuottamisesta ja päivittämisestä, tutkimuksen tekoon harjaannuttavan taidepohjaisen työpajan organisoimisesta ja ohjauksesta, aineistomateriaalin kääntämisestä englanniksi sekä scoping review -kirjallisuuskatsauksen tekoon osallistumisesta. Parasta harjoittelussa oli mielestäni tiedeyhteisön osana toimiminen, visuaalisiin ja taidepohjaisiin tutkimusmetodeihin syventyminen, osallistuminen kartoittavan katsauksen tekemiseen sekä monenlaisten uusien tutkimuksen teossa tarvittavien taitojen oppiminen. Kansainvälisessä ja innovatiivisessa työryhmässä työskentely oli antoisaa ja kiitän niin hanke- ja tutkimustyöryhmää erinomaisesta perehdytyksestä ja ohjauksesta työharjoitteluni aikana kuin myös – ennen kaikkea – tutkimusprojektiin osallistuneita upeita, nuoria ihmisiä.”

  Tutkimustyöpaja toukokuussa 2024

  Hankkeessa järjestettiin nuorille suunnattu tutkimustyöpaja Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella 7.5.2024. Työpajaan osallistui ukrainalaisia ja suomalaisia nuoria.

  Tutkimustyöpajan tavoitteena oli tarjota nuorille mahdollisuus tutustua visuaalista aineistoa hyödyntävän tutkimuksen tekemiseen. Työpajassa nuoret pääsivät kokeilemaan hankkeessa tuotetun aineiston analysointia laadullinen sisällönanalyysin keinoin. Nuoret koostivat tuloksistaan posterit, joiden sisältöä he esittelivät toisilleen työpajan lopuksi. Hyödyntäen kanssatutkijuuden ideaalia, tutkimushankkeen tutkijat saivat samalla uusia näkökulmia siitä, mitä paikkoja nuoret kokevat merkityksellisiksi ja miksi.

  Seinämaalaustapahtuma Kuopion yliopistollisessa sairaalassa 17.–18.2.2024

  Ukrainalaistaustaiset ja suomalaiset nuoret maalasivat suunnittelemansa seinämaalauksen yhdessä tutkimushanketoimijoiden Jari Martikaisen, Katja Lötjösen, Hadi Farahanin, Helena Rovamon sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan taideasiantuntijan Henna Hietaisen kanssa. Seinämaalaus maalattiin Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) D-rakennuksessa olevaan portaikkoon. Tutkimushankkeeseen osallistuneet nuoret suunnittelivat ja tuottivat itse taidetyöpajatyöskentelyn kautta seinämaalauskuvaston, jonka aiheena on ”Kohtaamisia”. Seinämaalauksen visuaalinen kuvasto sisältää kaikille nuorille yhteisiä asioita, kuten luontoon, eläimiin, vesistöihin, ystävyyteen, toisista välittämiseen, avaruuteen ja maailmankaikkeuteen kytkeytyviä teemoja.

 • Seinämaalauksen suunnittelu Itä-Suomen yliopistolla 23.11.2023

  Tutkimushankkeeseen osallistuneita nuoria osallistui suunnitteluprosessiin, jossa hahmoteltiin Kuopion yliopistolliseen sairaalaan tehtävää seinämaalausta. Seinämaalauksen aiheena on ”Kohtaamisia”.

  Taidepohjaisten työpajojen organisoiminen

  Kesällä 2023 järjestettyjen taidepohjaisiin työpajoihin liittyvän aineistonkeruun tuottaman annin täydentämiseksi tutkimushankkeeseen sisältyviä taidepohjaisia työpajoja järjestettiin lisää syksyn 2023 ja talven 2024 aikana.

  Esitelmä Nuorisotutkimuksen päivillä 2023

  Tutkimushankkeen johtajana toimiva Jari Martikainen piti esitelmän Nuorisotutkimuksen päivillä 8.­–9.11.2023, joiden teemana oli ”Toivon moninaisuus”. Martikaisen esitelmä käsitteli taidepohjaisten tutkimustyöpajojen potentiaalia toimia kontaktivyöhykkeinä pakolais- tai siirtolaistaustaisille sekä suomalaisille nuorille. Esitellyt alustavat hankkeeseen kytkeytyvät tutkimustulokset osoittavat, että taidepohjainen toiminta voi mahdollistaa maahanmuuttajataustaisia ja suomalaisia nuoria ajatusten ja tunteiden jäsentämisessä ja ilmaisemisessa sekä jakamaan niitä toisilleen huolimatta yhteisen kielen puuttumisesta. Vaikuttaa myös siltä, että me vastaan he- sekä kieleen ja kulttuuriin perustuvia rajanvetoja voi olla mahdollista ylittää yksilöllisten ja yhteistoiminnallisten taidepohjaisten toimintojen kautta – näin voidaan luoda kontaktialue helpottamaan vuorovaikutusta nuorten välillä ja rohkaisemaan uusien kontaktien luomiseen. Esitelmän mukaan taidepohjaiset menetelmät voivat näin ollen tarjota keinoja ryhmien välisten kontaktien helpottamiseen ja mahdollistaa sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja kuuluvuuden tunteen vahvistumisen.

  Konferenssiesitelmä BOMOCULT- konferenssissa 2023

  Hankkeen johtaja, Jari Martikainen, piti konferenssiesitelmän teemaltaan rajoihin, liikkuvuuteen ja kulttuurisiin kohtaamisiin keskittyneessä BOMOCULT- konferenssissa 5.–6.10.2023. Esitelmä käsitteli taidepohjaisten tutkimustyöpajojen hyödyntämistä keinona luoda kontaktivyöhykkeitä pakolais- ja siirtolaistaustaisille sekä suomalaisille nuorille. Martikainen esitteli tutkimukseen sisältyneiden kolmen taidetyöpajan sisältöjä ja tavoitteita sekä joitakin alustavia tuloksia aiheeseen liittyen. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että taidepohjainen toiminta voi auttaa maahanmuuttajataustaisia ja suomalaisia nuoria tunteiden ja ajatusten kartoittamisessa, ilmaisemisessa ja keskinäisessä jakamisessa riippumatta yhteisen kielen puuttumisesta. Yksilöllisten ja yhteistoiminnallisten taidepohjaisten toimintojen mahdollisina hyötyinä ovat erilaisten jakolinjojen ylittäminen koskien me vastaan he- jaottelua sekä kieltä ja kulttuuria – ja kontaktivyöhykkeiden luominen, joiden kautta vuorovaikutusta voi edistää ja uusien ihmissuhteiden muodostamiseen voidaan kannustaa.

  Nuorten kanssa Kuopion Taidemuseossa Kannun henki -näyttelyssä 23.8.2023

  Projektin tutkijat Jari Martikainen, Katja Lötjönen ja Helena Rovamo sekä tutkimushankkeeseen osallistuneet nuoret kävivät tutustumassa Kuopion taidemuseossa esillä olleeseen Kannun henki -näyttelyyn 23.8.2023. Kyseinen, Kuopion taidemuseon ja Katutaideyhdistys Urbaani ry:n yhteistyössä tuotettu, graffiti- ja katutaidenäyttely kokosi yhteen monenlaista kaupunkitaidetta seinään maalatuista tekstipohjaisista graffiteista katutaideteoksiin ja dokumentaariseen aineistoon.

  Hankkeen kolmas taidetyöpaja elokuussa 2023

  Hankkeen kolmas taidetyöpaja järjestettiin 14. ja 16.8.2023 Kuopiossa Itä-Suomen yliopiston kampuksella. Työpajaan osallistui Ukrainasta ja Lähi-idästä Savoon muuttaneita sekä Savossa asuvia suomalaisia nuoria. 

  Työpajan teemana oli ”tulevaisuus”, tarkemmin se, miten nuoret paikantavat itsensä tulevaisuudessa suhteessa toisiin ihmisiin ja Savoon. Työpajassa nuoret tekivät sekatekniikalla (hyödyntäen valokuvia, maalausta sekä piirtämistä) muotokuvia itsestään tulevaisuudessa. Lisäksi nuoret kirjoittivat kuviensa pohjalta tarinan. Tutkimusaineistoksi työpajasta kerättiin kirjallista sekä visuaalista aineistoa.

  Kesäkoulu Bergenin yliopistossa 5.–15.6.2023

  Tutkimushankkeen projektitutkija, Hadi Farahani, osallistui tutkijoiden kesäkouluun (Bergen Summer Research School 2023), jonka teemana oli ”Childhood – Nurturing care for building the future”. Kesäkoulu järjestettiin Bergenin yliopistossa ajanjaksolla 5.–15.6.2023. Näin Farahani kuvailee osallistumiskokemustaan:

  ”Osallistuminen Bergenin tutkijoiden kesäkouluun vuonna 2023 oli rikastuttava kokemus ja keskittyi teemaan ”BSRS 2023: Childhood – Nurturing care for building the future”. Minulle mahdollistui tilaisuus Kiistelty lapsuus siirtolaisuuden kontekstissa – kurssin aikana esitellä tutkimushankettamme ”Ryhmien väliset suhteet ja paikalliset kohtaamiset – Maahanmuuttajataustaisten ja suomalaisten nuorten mielikuvia toisistaan, elämästään ja tulevaisuudestaan monikulttuurisessa Savossa”. Tutkijakoulu tarjosi hedelmällisen alustan monitieteisille keskusteluille ja yhteistyölle sekä vaali akateemista kasvua ja innovointia edistävää ympäristöä. Tutkimusaiheesta saatu myönteinen palaute korosti sen merkitystä suhteessa nykyajan yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tutkijakollegoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa keskusteleminen mahdollisti arvokkaiden näkemysten saamisen ryhmien välisten suhteiden kompleksisuudesta, kun niitä tarkastellaan monikulttuurisissa konteksteissa. Tämä kokemus todella vahvisti Bergenin kesätutkimuskoulun roolia syvällisesti rakentavana tieteellisenä tapahtumana, joka antoi minulle valmiuksia, tietämystä ja inspiraatiota edistää tutkimusohjelmaa ja osallistua mielekkäällä tavalla lapsuutta, maahanmuuttoa ja yhteiskuntaan integroitumista koskevaan keskusteluun.”

  Hankkeen toinen taidetyöpaja kesäkuussa 2023

  Hankkeen toinen taidetyöpaja järjestettiin 5. ja 12.6.2023 Kuopiossa Itä-Suomen yliopiston kampuksella. Työpajaan osallistui Ukrainasta ja Lähi-idästä Savoon muuttaneita sekä Savossa asuvia suomalaisia nuoria. 

  Työpajan teemana oli ”kohtaaminen”, tarkemmin eri kulttuuritaustasta tulevien ryhmien väliset suhteet. Työpajassa nuoret piirsivät, maalasivat, kirjoittivat ja keskustelivat mielikuvistaan eri kulttuuritaustasta tulevista ryhmistä sekä kokemuksistaan monikulttuurisista kohtaamisista Savossa. Työpajassa nuoret työskentelivät itsenäisesti sekä ryhmissä eri kulttuuritaustoista tulevien nuorten kanssa. Ryhmätyöskentelyt videokuvattiin. Työpajassa tuotettiin visuaalista, kirjallista, verbaalista sekä videoaineistoa analysoitavaksi osana tutkimushanketta.

  Hankkeen ensimmäinen taidetyöpaja toukokuussa 2023

  Hankkeen ensimmäinen taidetyöpaja järjestettiin 23.5.-24.5.2023 Kuopiossa Itä-Suomen yliopiston kampuksella. Työpajaan osallistui Ukrainasta ja Lähi-idästä Savoon muuttaneita sekä Savossa asuvia suomalaisia nuoria.

  Työpajan teemana oli ”paikka”, tarkemmin elämä monikulttuurisessa Savossa. Työpajassa nuoret käsittelivät mielikuviaan ja kokemuksiaan Savosta asuinpaikkana erilaisin taidelähtöisin keinoin, kuten valokuvauksella ja kollaasityöskentelyllä. Nuoret työskentelivät sekä itsenäisesti että ryhmissä omasta kulttuuritaustasta tulevien nuorten kanssa. Työpajassa nuoret kirjoittivat tuottamistaan teoksista ja keskustelivat niistä tutkijoiden fasilitoimissa ryhmäkeskustelussa. Työpajassa tuotettiin visualista, kirjallista ja verbaalista aineistoa hyödynnettäväksi tutkimuksessa.

  Kollaasityöskentelyä