Tarkenna hakuasi

Sisäympäristön ja työhygienian tutkimusryhmä profiilikuva

Sisäympäristön ja työhygienian tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä
01.01.2010 -
Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Johtajat

Ryhmän kuvaus

TUTKIMUSALUEET

Sisäympäristön ja työhygienian tutkimusryhmä keskittyy tutkimuksessaan altistumisen arviointiin, ilman epäpuhtauksien terveysvaikutuksiin, riskien arviointiin sekä altistumisen hallintaan ja vähentämiseen erilaisissa sisä- ja työympäristöissä. Ryhmän erityisosaamista ovat mm. bioaerosolit, haihtuvat ja puolihaihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC- ja SVOC-yhdisteet), hiukkaset, ilmanvaihtoon ja ilmanvaihtolaitteiston puhtauteen liittyvät asiat, muovien kierrätyksen riskinarviointi, materiaali- ja prosessiemissiot sekä kemikaalien ja muiden ympäristöaltisteiden ärsyttävyyden testaus. Lisäksi tutkimusryhmä kehittää menetelmiä sisä- ja työympäristöjen mittauksiin.

ERITYISOSAAMINEN

Bioaerosolilaboratorio

 • Valmiudet materiaali-, pinta- ja ilmanäytteiden käsittelyyn ja analysointiin.
 • Erikoisvarustus kokeelliseen bioaerosolitutkimukseen: Bioaerosolien tuotto kuivana agarilla tai FSSST-generaattorilla (Fungal Spore Source Strength Tester). Bakteeriaerosolien tuotto märkägeneraattorilla.
 • Perustutkimusta liittyen homesienten kasvuun, itiöintiin sekä fragmenttien muodostumiseen ja vapautumiseen eri alustoilta.
 • Mahdollisuus tutkia bioaerosolien käyttäytymistä mm. hiukkaserotuslaitteissa sekä mikrobinäytteiden säilyvyyttä ja analysoitavuutta.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)

 • VOC-yhdisteiden analyysi standardin ISO 16000-6:2004 mukaisesti sisältäen sekä kokonais-VOC-pitoisuuden ja yksittäisten yhdisteiden pitoisuuksien määrittämisen tolueenivasteena.
 • Karbonyyliyhdisteiden (mm. formaldehydi ja asetoni) keräys dinitrofenyylihydratsiiniin (DNPH) ja analysointi nestekromatografilaitteistolla (HPLC).
 • Nesteistä tai kiinteistä näytteistä emittoituvia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä voidaan analysoida myös Headspace-menetelmällä.

Hiukkasmittaukset

 • hengittyvän pölyn pitoisuuden mittaaminen IOM-keräimillä perustuen standardeihin EN 481 ja ISO/CD 7708.
 • mineraalikuitujen ja orgaanisten kuitujen määrittäminen hiiliteippimenetelmällä.
 • useita reaaliaikaisia mittareita hiukkasten massa- ja lukumääräpitoisuuden sekä kokojakauman määrittämiseen.

Ilmanvaihtotekniset mittaukset

Käytössämme olevan ilmanvaihtomittauskaluston avulla voimme mitata suoraan tai välillisesti ilmamäärää, ilman nopeutta ja paine-eroa. Voimme myös määrittää tilan ilman iän ja ilmanvaihtokertoimen, rakennuksen ilmanpitävyyden, ilmanvuotoluvun sekä rakennuksen ilma- ja lämpövuotoja.

Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus

 • Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaustarkastukset (SULVI)
 • Kanaviston pölykertymä ja -koostumus (orgaaninen ja epäorgaaninen pöly, mikrobit)
 • Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus

Puhtausluokkaan M1 liittyvät voiteluaine- ja likakertymämittaukset ilmanvaihtotuotteita valmistaville yrityksille. Lisätietoja puhtausluokituksesta saa Rakennustietosäätiön internetsivuilta: https://cer.rts.fi/m1-puhtausluokitus/

Ärsytystestaus

Ärsytystestauslaitteistollamme pystymme määrittämään kemikaalien ja myös hiukkasmaisten altisteiden ärsyttävyyttä standardin ASTM E 981-84 mukaisesti, mitä voidaan hyödyntää työpaikkojen turvallisten altistumistasojen määrittämisessä.

Avainsanat

Julkaisut

15 kappaletta