Tarkenna hakuasi

Sisäympäristön ja työhygienian tutkimusryhmä profiilikuva

Sisäympäristön ja työhygienian tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä
01.01.2010 -
Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Johtajat

TUTKIMUSALUEET

Sisäympäristön ja työhygienian tutkimusryhmä keskittyy tutkimuksessaan altistumisen arviointiin, ilman epäpuhtauksien terveysvaikutuksiin, riskien arviointiin sekä altistumisen hallintaan ja vähentämiseen erilaisissa sisä- ja työympäristöissä. Ryhmän erityisosaamista ovat mm. bioaerosolit, haihtuvat ja puolihaihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC- ja SVOC-yhdisteet), hiukkaset, ilmanvaihtoon ja ilmanvaihtolaitteiston puhtauteen liittyvät asiat, muovien kierrätyksen riskinarviointi, materiaali- ja prosessiemissiot sekä kemikaalien ja muiden ympäristöaltisteiden ärsyttävyyden testaus. Lisäksi tutkimusryhmä kehittää menetelmiä sisä- ja työympäristöjen mittauksiin.

ERITYISOSAAMINEN

Bioaerosolilaboratorio

 • Valmiudet materiaali-, pinta- ja ilmanäytteiden käsittelyyn ja analysointiin.
 • Erikoisvarustus kokeelliseen bioaerosolitutkimukseen: Bioaerosolien tuotto kuivana agarilla tai FSSST-generaattorilla (Fungal Spore Source Strength Tester). Bakteeriaerosolien tuotto märkägeneraattorilla.
 • Perustutkimusta liittyen homesienten kasvuun, itiöintiin sekä fragmenttien muodostumiseen ja vapautumiseen eri alustoilta.
 • Mahdollisuus tutkia bioaerosolien käyttäytymistä mm. hiukkaserotuslaitteissa sekä mikrobinäytteiden säilyvyyttä ja analysoitavuutta.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)

 • VOC-yhdisteiden analyysi standardin ISO 16000-6:2004 mukaisesti sisältäen sekä kokonais-VOC-pitoisuuden ja yksittäisten yhdisteiden pitoisuuksien määrittämisen tolueenivasteena.
 • Karbonyyliyhdisteiden (mm. formaldehydi ja asetoni) keräys dinitrofenyylihydratsiiniin (DNPH) ja analysointi nestekromatografilaitteistolla (HPLC).
 • Nesteistä tai kiinteistä näytteistä emittoituvia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä voidaan analysoida myös Headspace-menetelmällä.

Hiukkasmittaukset

 • hengittyvän pölyn pitoisuuden mittaaminen IOM-keräimillä perustuen standardeihin EN 481 ja ISO/CD 7708.
 • mineraalikuitujen ja orgaanisten kuitujen määrittäminen hiiliteippimenetelmällä.
 • useita reaaliaikaisia mittareita hiukkasten massa- ja lukumääräpitoisuuden sekä kokojakauman määrittämiseen.

Ilmanvaihtotekniset mittaukset

Käytössämme olevan ilmanvaihtomittauskaluston avulla voimme mitata suoraan tai välillisesti ilmamäärää, ilman nopeutta ja paine-eroa. Voimme myös määrittää tilan ilman iän ja ilmanvaihtokertoimen, rakennuksen ilmanpitävyyden, ilmanvuotoluvun sekä rakennuksen ilma- ja lämpövuotoja.

Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus

 • Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaustarkastukset (SULVI)
 • Kanaviston pölykertymä ja -koostumus (orgaaninen ja epäorgaaninen pöly, mikrobit)
 • Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus

Puhtausluokkaan M1 liittyvät voiteluaine- ja likakertymämittaukset ilmanvaihtotuotteita valmistaville yrityksille. Lisätietoja puhtausluokituksesta saa Rakennustietosäätiön internetsivuilta: https://cer.rts.fi/m1-puhtausluokitus/

Ärsytystestaus

Ärsytystestauslaitteistollamme pystymme määrittämään kemikaalien ja myös hiukkasmaisten altisteiden ärsyttävyyttä standardin ASTM E 981-84 mukaisesti, mitä voidaan hyödyntää työpaikkojen turvallisten altistumistasojen määrittämisessä.

Avainsanat

Julkaisut

15 kappaletta