Tarkenna hakuasi

Terveystaloustieteen tutkimusryhmä profiilikuva

Terveystaloustieteen tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä
01.01.2022 -
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Esittelykuva ryhmästä Terveystaloustieteen tutkimusryhmä

Sosiaali- ja terveystaloustieteen tutkimusryhmämme on Suomen suurin yliopistossa toimiva terveystaloustieteen ryhmä.

Tutkimuksen painopistealueet

Tutkimme ja arvioimme päätöksentekoa sosiaali- ja terveydenhuollossa yhteiskunnan eri tasoilla. Tutkimuksemme käsittelee asiakkaiden terveyspalvelutuottajavalintoja ja lääkkeiden käyttöön liittyvää päätöksentekoa keskittyen kuluttajakäyttäytymiseen, kuluttajien preferensseihin ja terveyspalveluiden kysyntään.

Päätöksenteon tutkimuksemme organisaatiotasolla keskittyy hoitosuositusten implementointiin sekä lääkäreiden ja johtajien päätöksentekoon. Meitä kiinnostaa erityisesti taloudellisen tiedon käyttö terveydenhuollon päätöksenteossa sekä hoitosuositusten vaikutukset lääkkeenmääräämiseen. Lisäksi tutkimme lääkäreiden sitoutumista kansallisiin hoitosuosituksiin ja siihen liittyviä taustatekijöitä.

Yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi arvioimme sosiaali- ja terveyspalveluiden ja interventioiden kustannusvaikuttavuutta sekä politiikkatoimenpiteiden taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Vahvuutemme on taloudellinen arviointi ja tarkastelemme maksuhalukkuuden kynnysarvoa, jota tarvitaan kustannusutiliteetti-analyysin tulosten tulkintaan ja johtopäätökseen kustannusvaikuttavuudesta.

Tavoite

Tavoitteemme on edistää ymmärrystä yhteiskunnan hyvinvoinnista sekä taloudellisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä. Tutkimuskohteenamme ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkemarkkinoiden toiminta ja teemme tutkimusta eri väestöryhmiin liittyen. Tutkimuksemme painottuu erityisesti ikääntyneisiin pitkäaikaishoidon sekä kotihoidon asiakkaisiin, monisairaisiin, lapsiin ja nuoriin sekä mielenterveyden edistämiseen.

Teoreettinen ja menetelmällinen osaaminen

Tutkimusryhmässämme on vahvaa terveystaloustieteen ja yleisen taloustieteen teoriaosaamista; erityisesti hyvinvoinnin taloustieteestä, toimialan taloustieteestä sekä tuotantoteoriasta. Tarkastelemme sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjontaa, käyttöä ja kysyntää sekä terveyden tasa-arvoon eli terveyteen ja sosioekonomiseen asemaan liittyviä oikeudenmukaisuusteemoja. Toimialan taloustieteen teorioita hyödynnämme tutkiessamme sosiaali- ja terveydenhuollon markkinarakenteita sekä tuottajien omistuksen yhteyttä palvelujen laatuun, yksikkökustannuksiin ja palvelurakenteeseen. Tutkimme terveydenhuoltojärjestelmän suorituskykyä, ja siihen vaikuttavia tekijöitä tehokkuuden ja tuottavuuden teorioita hyödyntäen.

Tutkimusryhmässämme sovelletaan laajasti ekonometriaa ja tilastotiedettä. Osaamistamme ovat erityisesti kvasikokeelliset menetelmät sekä valtakunnallisten rekistereiden hyödyntäminen. Teemme taloudellista arviointia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja interventioista pohjautuen koeasetelmiin (kontrolloidut ja havainnoivat asetelmat), rekisteritutkimukseen, päätösanalyyttiseen mallinnukseen sekä systemaattisiin kirjallisuuskatsauksiin. Lisäksi käytämme tutkimuksissamme myös muita määrällisiä ja laadullisia menetelmiä.

Yhteistyö

Tutkimuksemme on monialaista ja työskentelemme eri tieteenalojen, kuten esimerkiksi farmasian, liikuntalääketieteen, lääketieteen, psykologian, terveystieteen, tilastotieteen ja yhteiskuntatieteiden kanssa. Teemme myös yhteistyötä eri tutkimusorganisaatioiden ja hyvinvointialueiden kanssa. Tämänhetkisiä yhteistyökumppaneitamme ovat Duodecim, Eläketurvakeskus, Fimea, KELA, Labore, Lääkäriliitto, STM, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, VATT, Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot.

Tutkimusryhmämme on osa Vaikuttavuus RC:tä, joka tutkii hoidon ja palvelujen vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä koordinoimme sen alla toimivaa Vaikuttavien käytäntöjen implementoinnin tutkimusverkostoa. Väitöskirjatutkijamme kuuluvat Welfare, Health and Management (WELMA) -tohtoriohjelmaan.

Ajankohtaista

Projektit

Yhteistyö

Tiedostot

1 kappaletta

Avainsanat

Professorit

Vanhemmat tutkijat

Tutkijatohtorit

Väitöskirjatutkijat

Yliopistonlehtorit

Tilastotieteilijät

Projektitutkijat

Tutkimusavustajat