Tarkenna hakuasi

TNO Pohjois-Karjala - tietoa, neuvontaa ja ohjausta pohjoiskarjalaisten menestykseksi profiilikuva

TNO Pohjois-Karjala - tietoa, neuvontaa ja ohjausta pohjoiskarjalaisten menestykseksi

Projekti
01.03.2024 - 31.12.2026
Jatkuvan oppimisen keskus

Rahoittajat

Päärahoittaja

TNO Pohjois-Karjala - tietoa, neuvontaa ja ohjausta pohjoiskarjalaisten menestykseksi rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kaupunki (päähankkeen toteuttaja), Rastor-instituutti ry, Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä ja Karelia Ammattikorkeakoulu Oy.

TNO Pohjois-Karjala – tietoa, neuvontaa ja ohjausta pohjoiskarjalaisten menestykseksi -ryhmähankkeen yhteisenä tavoitteena on asukkaiden nopea työllistyminen ja kouluttautuminen matalan kynnyksen tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön avulla. Hankekokonaisuus tukee työllisyyden palvelupolkujen saumattomuutta ja työllisyyden ekosysteemin kehittämistä. Se lisää tietoutta koulutus- ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista, vähentää koulutuksen keskeyttämisiä, tukee koulutuksen ja työelämän välisiä siirtymiä sekä tukee työelämää saamaan tarvitsemaansa osaavaa työvoimaa. Hanke kehittää sisältöä kuntajohtoisiin TE-palveluihin ja yhdistää siirtyvät viranomaispalvelut osaksi ensivaiheen palvelua. Hankkeen päätoteuttaja on Joensuun kaupunki ja sen hyödynsaajina ovat kaikki Pohjois-Karjalan 13 kuntaa. Hanke toteutetaan ryhmähankkeena, jossa osahankkeiden toteuttajina ovat Itä-Suomen yliopisto, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja Rastor-instituutti ry.

Päähankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Karjalan alueelle kattava palvelupisteverkosto, joka pitää sisällään sekä fyysisiä palvelupisteitä että digitaalisia työkaluja. Monikanavaisen asiakaspalvelupisteverkoston muodostamisessa otetaan huomioon alueen kuntien asukkaiden erilaiset tarpeet mm. ikärakenne, työllisyystilanne, koulutustaso ja maahanmuuttajataustaisten asukkaiden määrä. TNO-palvelupistetoiminnalla taataan kaikille asiakkaille taustasta tai asemasta riippumatta yhdenvertainen palvelu. Erityisen tärkeää tällainen palvelu on työmarkkinoille tunnistetusti heikosti kiinnittyville ryhmille kuten pitkäaikaistyöttömille, maahanmuuttajille sekä nuorille. Palvelupisteillä palvellaan myös työnantajia, jotka tarjoavat työllistymismahdollisuuksia sekä tarvitsevat työvoimaa.

Hankkeeseen rekrytoidaan palveluneuvojia ja digipalvelujen kehittäjä, jotka kokoavat palvelupisteelle yhteiseen käyttöön tietoa koulutusmahdollisuuksista, työpaikoista ja muista työllistymistä edistävistä palveluista sekä tekevät neuvonta- ja ohjaustyötä monikanavaisesti. Hankkeen tavoitteena on löytää toimiva maakunnallinen digitaalinen oppimisympäristö. Hankkeen lähtökohtana on asiakkaan palvelutarpeiden oikea-aikainen tunnistaminen sekä tavoitteen mukainen työskentely yhdessä asiakkaan kanssa siten, että siirtymä työhön, koulutukseen tai työllistymistä edistävään palveluun on sujuva. Hankkeessa mahdollistetaan kuntien välisellä yhteistyöllä ja tiedonjaolla tehokkaampi työvoiman tarjonnan ja kysynnän kohtaaminen ja edistetään työvoiman liikkuvuutta.

Osahankkeet osallistuvat työllistymistä ja kouluttautumista tukevien maakunnallisten TNO-palvelujen käynnistämiseen, kehittämiseen ja toimintamallien vakiinnuttamiseen. Yhteistyö mahdollistaa kokonaisvaltaisen palveluotteen, joka tukee asiakkaiden palvelupolkuja ja vahvistaa ekosysteemin työntekijöiden ohjausosaamista.

Itä-Suomen yliopiston osahankkeen tavoitteena on vahvistaa työllisyydenhoidon eri toimijoiden osaamista kehittämällä ohjauksen perustaitoihin valmentavan koulutuksen sekä toteuttamalla kuntien työllisyystoimijoille esihenkilövalmennuksen. Karelia AMK:n osahanke tuo uusia ratkaisuja työssä olevien uraohjaukseen ja osaamisen kehittämisen tukemiseen työuran eri vaiheissa. Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä kehittää opiskelijaksi hakeutuvien opiskelu- ja työkyvyn arviointia osana hakuvaiheen ohjausta, vahvistaa maakunnan ohjaustoimijoiden ja Riverian yhteistyötä erilaisten asiakkaiden opiskelijaksi hakeutumisen ja valmistumisen jälkeisen työllistymisen prosessien sujuvoittamiseksi sekä kehittää moniammatillista uraohjausta. Rastor-instituutti kehittää ja mallintaa nopeasti ja ketterästi tarjottavaa digitaalista urasparrausta, joka tarjoaa asiakkaille kynnyksetöntä ja oikea-aikaista tukea urapolulla tehtävien ratkaisuiden tueksi. Lisäksi se pilotoi ja mallintaa uramuotoiluryhmiä ja ryhmävalmennuksia, jotka tukevat erilaisissa työmarkkinatilanteissa olevien asiakkaiden urasuunnittelutaitoja ja työllistymistä.