Tarkenna hakuasi

WInEco - Vesi-innovaatioiden ekosysteemi profiilikuva

WInEco - Vesi-innovaatioiden ekosysteemi

Projekti
01.01.2023 - 31.05.2025
Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

WInEco - Vesi-innovaatioiden ekosysteemi rahoittajan logo WInEco - Vesi-innovaatioiden ekosysteemi rahoittajan logo

Muut rahoittajat

WInEco - Vesi-innovaatioiden ekosysteemi rahoittajan logo WInEco - Vesi-innovaatioiden ekosysteemi rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu oy (päätoteuttaja), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Geologinen Tutkimuskeskus.

Yhteyshenkilöt

WInEco-projektissa luodaan konsepti Smart Water Innovation Centerin (SWIC, älykäs vesi-innovaatiokeskus) toimintaan – tiivistäen uusimpien innovaatioiden, tuotekehitystä tekevien vesilaboratorioiden ja todellisissa käyttöympäristöissä sijaitsevien demonstraatioalustojen hyödyntämistä liiketoiminnan tarpeisiin. Samalla tavoitteena on luoda systemaattinen toimintamalli Savilahden kehittäjäekosysteemin ja sen piirissä toimivien yritysten yhteistoimintaan.

Toiminnalla tavoitellaan konseptia, jossa kaikille yhteiset ympäristötavoitteet, yritysten kehittämistarpeet, huippuosaajat ja käytettävissä olevat kehittämisalustat, sekä avainyritykset saadaan kohtaamaan Smart Water Innovation Centerin avulla. Näin ollen SWIC:in avulla kyetään yhteistyössä kehittämään uusia innovatiivisia korkean teknologian ratkaisuja kansainvälisille markkinoille tuottaen yhdessä älykkäitä vesi-innovaatioita. Toiminnalla pyritään edesauttamaan erityisesti PK-yritysten pääsyä mukaan kansainvälisille markkinoille osana uusien teknologioiden kehittäjäekosysteemejä ja veturiyrityskumppanuuksia. Hankkeessa etsitään mahdollisimman tehokasta toimintamallia, jossa on mukana alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kumppaneita vahvistamaan Savilahden ekosysteemin kapasiteettia pk-yritysten kasvun tukemisessa. Hankkeessa pyritään työstämään yhteistyömallia, jossa ovat mukana globaalisti toimivat veturiyritykset ja tarkastellaan niiden roolia pk-yritysten kansainvälistymisen ja kasvun lisäämisessä.

Kuopion kaupungin ekosysteemisopimuksen vesi-painopisteen osalta Kuopion vahvuuksiksi on tunnistettu kaksi keskeistä osaamisaluetta: älykkäät vesihuollon ratkaisut (Smart Water) ja älykkäät talteenottoprosessit ja nollapäästötehtaat vesien käsittelyssä (Zero Emission Industry). Nämä kuvastavat alueen painopisteitä ja viimeisten 20 vuoden aikana rakennettua osaamista.
WInEco-hankkeessa tavoitteena on luoda toimintamalli Smart Water Innovation Centre (SWIC) -toimintakonseptille – yhteisille vesi-innovaatiolaboratorioille ja demonstraatioalustoille, jotka hyödyntävät Savilahden innovaatioekosysteemiä. Osaamisalueet heijastavat alueellista älykkään erikoistumisen strategiaa (S3P Smart Water Territories) ja ekosysteemisopimusta Kuopion kaupungin (AKKE) kanssa. Älykkään vesi-innovaatiokeskuksen perustaminen on välttämätön kehitysaskel kohti osaamisen keskittämistä, tehokkaan yhteistyömallin varmistamista ja tiekartan laatimista pitkäjänteiselle toiminnalle, jonka tavoitteena on pk-yritysten tuen lisääminen ja uusien korkean teknologian innovaatioiden muodostaminen yhteistoiminnassa yritysten ja tutkimuslaitosten kesken yhteisissä kehittämisalustoissa.