Innovatiiviset vesiensuojelumenetelmät

Päättynyt. 01.06.2018 - 01.03.2022

Tutkimusryhmä

Ryhmällä on menossa kaksi tutkimushanketta:

+ Biohiili, kiertotalous ja metsätalouden vesistöhaittojen torjunta, Marjatta ja Eino Kollin säätiö 2018-2021 (PI Marjo Palviainen, HY)

+ Biohiili- uusi vesiensuojelumenetelmä happamille sulfaattimaille, Maa- ja vesitekniikan tuki 2020-2021 (PI Marjo Palviainen, HY)

Ryhmän kuvaus

Esittelykuva ryhmästä Innovatiiviset vesiensuojelumenetelmät

Tutkimusryhmän johtaja dosentti Marjo Palviainen (HY), väitöskirjatutkijat Taija Saarela (UEF) ja Eli Kakham Lafdani (UEF), professori Jukka Pumpanen (UEF) ja apulaisprofessori Ari Laurén (UEF).

Tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen, aineiden ja materiaalien kierrätys sekä tuotannon eri vaiheiden yhteen nivominen ja optimointi ovat kiertotalouden keskeisiä tavoitteita. Tukki-, kuitu-, ja energiapuu ovat metsätalouden tärkeimmät markkina-arvoiset aineelliset tuotteet. Kiinnostava tuotannon sivuvirta syntyy, kun puusta ja muista eloperäisistä materiaaleista tuotetaan pyrolyysimenetelmällä energiaa, jolloin sivutuotteena syntyy biohiiltä. Biohiili on huokoinen materiaali, jolla on suuri ominaispinta-ala ja kationinvaihtokapasiteetti, minkä ansiosta se pystyy sitomaan itseensä ravinteita ja epäpuhtauksia . Biohiiltä on myös käytetty maanparannusaineena ja sen on todettu lisäävän viljelykasvien ja puuston kasvua. Biohiili säilyy maaperässä pitkiä aikoja ja sen hiilipitoisuus on korkea, joten sitä voidaan käyttää myös hiilen varastointikeinona ja ilmastonmuutoksen hillintäkeinona . Puun korjuu lisää ravinteiden kuten typen, fosforin ja kaliumin kulkeutumista vesistöön pitkäksi aikaa. Typpi- ja fosforikuorma heikentävät vesistön tilaa, kun taas kaliumin huuhtoutuminen vähentää puuston tuottokykyä erityisesti turvemailla. Jos valumavesistä voitaisiin poistaa ravinteita ja palauttaa ne takaisin kasvavan puuston käyttöön, voitaisiin samalla parantaa valumavesien laatua ja metsän kasvua.

Avainsanat

Ajanjakso

Päättynyt. 01.06.2018 - 01.03.2022

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet