PROSHADE – Tietoon pohjautuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa

01.10.2020 - 30.09.2026

Projekti

Kehitämme PROSHADE-tutkimuskonsortiossa taloudellisen ja vaikuttavuustiedon sekä potilaiden tuottaman tiedon käyttöä päätöksenteossa. Tutkimme ja arvioimme jaetun päätöksenteon käytäntöjä terveydenhuollon organisaatioissa ja potilaiden hoitopäätöksissä.

PROSHADE-tutkimuskonsortioon kuuluvat Itä-Suomen yliopiston lisäksi  Tampereen ja Oulun yliopistot sekä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Hankkeen neljästä tutkimusosiosta Itä-Suomen yliopisto vastaa kahdesta. Toisessa tutkitaan taloudellisen tiedon käyttöä terveydenhuollon päätöksenteossa ja toisessa tiedonlukutaitoa sekä potilaan tuottaman tiedon hyödyntämistä jaetussa päätöksenteossa. Jälkimmäistä johtaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan professori Kaija Saranto ja terveystaloustieteen ryhmää yliopistonlehtori Eila Kankaanpää, joka toimii myös koko tutkimuskonsortion johtajana.
Oulun ja Tampereen yliopiston vetämissä työpaketeissa tutkitaan vähähyötyisistähoitokäytännöistä luopumista sekä vuorovaikutusta ja jaetun päätöksenteon prosesseja .

PROSHADE tutkimuskonsortiota rahoittaa Suomen akatemian yhteydessä toimiva Strateginen tutkimusneuvosto (STN). Hanke on osa STN:n LITERACY tutkimusohjelmaa, jossa pohditaan kuinka tietoa voidaan käyttää kriittisesti ja rakentavasti yksilöiden ja yhteiskunnallisen päätöksenteon ja toiminnan tukena.

PROSHADE tutkimuskonsortion tavoitteena on kehittää suomalaista terveydenhuoltoa suuntaan, jossa toimenpiteet vastaavat asiakkaiden tarpeisiin, ovat laadukkaita ja taloudellisesti perusteltuja.

Ryhmän sivut

Videot

Avainsanat

Ajanjakso

01.10.2020 - 30.09.2026

  PROSHADE työpaketit Itä-Suomen yliopistossa

  • Taloudellinen tieto terveydenhuollon päätöksenteossa

   +

   PROSHADE hankkeen terveystaloustieteen tutkimusryhmä työskentelee Duodecimin Käypä hoito -suositustyöryhmien kanssa. Yhteistyössä kehitämme taloudellisen tiedon huomioimista hoitosuosituksissa. Kokoamme kustannustietoa tilastoista ja rekistereistä sekä taloudellisia arviointitutkimuksia.  Kokeilemme ja kehitämme myös taloudellisen tiedon esitystapaa työryhmien käyttöön, suositukseen sekä terveydenhuollon yksiköille.

   Tutkimme ja arvioimme muutoksia 1) työryhmien työskentelyä ohjaavassa käsikirjassa, 2) suositusten sisällössä ja 3) hoitokäytännöissähoidon kustannuksissa ja potilaiden terveydentilassa. Kehitämme teoriaa jaetusta päätöksenteosta työyksiköissä sekä potilas-ammattilainen suhteessa.

   Hankkeen myöhemmässä vaiheessa tutkimme kynnysarvon käyttöä yhteiskunnallisessa terveydenhuoltoa koskevassa päätöksenteossa. Kynnysarvo tarkoittaa sitä korkeinta kustannuksen lisäystä yhtä laatupainotettua elinvuotta (Qality adjusted life year, QALY) kohden, jonka yhteiskunta on valmis maksamaan vaikuttavammasta ja kallimmasta hoitokäytännöstä, esimerkiksi uudesta lääkkeestä. Rekisteriaineiston pohjalta tutkimme, voiko Suomeen laskea kynnysarvon tukemaan uusien hoitojen käyttöönottopäätöksiä.

   Terveystaloustieteen tutkimusryhmää johtaa yliopistolehtori Eila Kankaanpää Itä-Suomen yliopistosta.

    

   Ryhmän jäsenet:

   Itä-Suomen yliopisto

   Eila Kankaanpää

   yliopistonlehtori, tutkimuskonsortion johtaja

    

   Ismo Linnosmaa 

   Sosiaali- ja terveystaloustieteen professori  

    

   Elisa Rissanen

   Projektitutkija

    

   Duodecim

   Jorma Komulainen

   Käypä hoito suositusten päätoimittaja ja työpaketin varajohtaja

    

   Raija Sipilä

   Käypä hoito suositusten toimituspäällikkö

    

   Juha Ahonen

   Käypä hoito suositusten toimittaja

    

  • Tiedonlukutaito ja potilaan tuottama tieto jaetussa päätöksenteossa

   +

   Tiedon lukutaito ja potilaan tuottama tieto jaetussa päätöksenteossa -ryhmä tutkii, kuinka potilaan tuottama tieto muodostuu ja mikä on sen merkitys jaetussa päätöksenteossa.

   Perinteisen vastaanottotoiminnan lisäksi potilaan tuottamaa tietoa tutkitaan myös digitaalisissa terveydenhuollon palveluissa. Jälkimmäisessä yhteistyökumppanina on Terveyskylän epilepsiapotilaan digihoitopolku. Tulosten perusteella kehitetään digitaalinen työkalu tueksi potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen väliseen jaettuun päätöksentekoon.

   Tiedon lukutaitoa tarvitaan sosiaalisessa kanssakäymisessä, jotta voidaan tehdä jaettu hoitopäätös yhdessä potilaan merkityksellisyystiedon ja ammattilaisen asiantuntijatiedon pohjalta. Niinpä jaettu päätöksenteko vaatii erilaisten tiedonlajien lukutaitoa sekä potilaalta että terveydenhuollon ammattilaiselta. Tutkimusryhmä tarkastelee tiedon lukutaitoa sekä potilaiden että ammattilaisten näkökulmasta. Mitä tietoa hoitoon liittyvässä päätöksenteossa tarvitaan, on ryhmän yksi keskeinen tutkimuskysymys. Potilaan näkökulmasta tiedon lukutaito on yhteydessä osallisuuteen eli mahdollisuuksiin osallistua omaa terveyttä koskeviin päätöksiin. Potilaan tuottaman tiedon hyödyntäminen hoitopäätöksissä mahdollistaa potilaan arvojen ja näkemysten huomioimisen jaetussa päätöksenteossa.

   Osatutkimusta johtaa Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan professori Kaija Saranto.

    

   Ryhmän jäsenet:

   Itä-Suomen yliopisto

   Kaija Saranto

   professori, työpaketin johtaja 

    

   Hanna Kuusisto

   professori, työpaketin varajohtaja

    

   Virpi Jylhä

   Tutkijatohtori

    

   Milla Rosenlund

   Projektitutkija

    

   Tampereen yliopisto

   Tuuli Turja

   Tutkijatohtori

    

   Kumppanuustutkijat

   Johanna Jyrkkä
   tutkija, Fimea

   Reetta Kälviäinen
   Neurologian professori, ylilääkäri, Kuopion yliopistollinen sairaala, UEF

   Laura Mäkitie
   Neurologi, LT, Terveyskylä/Aivotalo

    

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

 • Tuuli Turja
  Tuuli Turja tuuli.turja@tuni.fi
 • Milla Rosenlund
  Milla Rosenlund milla.rosenlund@uef.fi

Yhteistyökumppanit

Linkit