PUHTI - Muuttuvat yritystoiminnan muodot Pohjois-Karjalan maaseudulla

Tutkimusryhmä

HANKKEEN TAVOITTEET

Hankkeen taustalla ovat yhtäältä uhka maaseudun tyhjenemisestä ja elinvoimaisuuden katoamisesta ja toisaalla mahdollisuudet, joita rakenteelliset uudistukset mahdollistavat. Hanke pyrkii löytämään ennakoivia ja innovatiivisia ratkaisuja maaseudun elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Hankkeen tavoitteena on kehittää erityisesti Pohjois-Karjalan maaseudun taloudellista kestävyyttä, elinolojen houkuttelevuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä lisätä maaseutualueiden vetovoimaa ja elinvoimaisuutta erilaisilla yhteistyö- ja koulutusinterventioilla, joissa kolmannen sektorin, kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyöllä luodaan alueille uutta elinvoimaisuutta. Hankkeen tuloksena on yhteisöllisen yrittäjyyden edistäminen maaseudulla: toimivien liiketoimintamallien identifiointi ja jalostaminen, maaseudun yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja osuustoiminnan synnyttäminen ja kehittäminen sekä maaseudun toimijoiden ja kuntien välisen yhteistyön edistäminen uusien yhteistyömuotojen rakentamiseksi. Toimintakenttänä hankkeessa on koko maakunta pois lukien Joensuun keskustan alue.

HANKKEEN TOIMENPITEET

Hanke koostuu kolmesta toisiaan läpileikkaavasta ja tukevasta toimenpidekokonaisuudesta.

1. Kehittyvien yritystoiminnan muotojen ja kunta- kumppanuuksien tunnistaminen maaseudun elinvoiman lähteenä. Tuloksia ja hyviksi käytännöiksi todettuja innovatiivisia toimintamalleja hyödynnetään ja jatkotyöstetään hankkeen muissa toimenpidekokonaisuuksissa.

2. Innostaminen ja yhteisöllisyys. Yhteisölliseen yrittäjyyteen liittyvän verkoston ja osaamisen edistäminen ja vahvistaminen. Kokonaisuudessa kehitetään ja rakennetaan uusi erityisesti yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen ja osuuskuntatoimintaan erikoistunut neuvontaverkosto ja vahvistetaan sen tarvitsemaa tuki- ohjaus- ja neuvonta osaamista.

3. Maaseudun elinkeinojen ja palvelutuotannon kehittäminen osana maaseudun elinvoimaisuutta. Kokonaisuudessa on kolme osiota: a) alueellisen verkostomuotoisen avoimen innovaatioalustan yhteiskehittäminen ja kokeilu b) uusien ideoiden työstäminen ideatyöpajoissa ja hautomoissa c) uusien ja kestävien liiketoimintamallien käyttöönoton tukeminen maakunnassa ja benchmarking-toiminta.

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit

Tiedostot