Tarkenna hakuasi

Risteys -kollektiivi: Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen kasvatus-, koulutus- ja työelämätutkimuksen tutkijakollektiivi profiilikuva

Risteys -kollektiivi: Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen kasvatus-, koulutus- ja työelämätutkimuksen tutkijakollektiivi

Tutkimusryhmä

Risteys on moni- ja poikkitieteellinen tutkijakollektiivi, joka muodostuu yhteiskuntatieteilijöistä, kasvatus- ja aikuiskasvatustieteilijöistä sekä humanisteista. Kollektiivin jäseniä yhdistää kriittinen yhteiskuntatieteellisesti ja kulttuurintutkimuksellisesti virittynyt näkökulma kasvatukseen, koulutukseen, työelämään sekä hyvinvointiin elämänkulun eri vaiheissa.

Kollektiivin jäsenten tutkimuksellisille intresseille on leimallista kiinnostus yhteiskunnallisia erontekoja tuottaviin ja niitä haastaviin kulttuurisiin prosesseihin. Näitä erontekoja ovat esimerkiksi sukupuoli, ikä, rodullistaminen, yhteiskuntaluokka, kansallisuus, etnisyys tai vammaisuus. Tutkijoita yhdistää myös kiinnostus metodologisiin kysymyksiin ja erityisesti laadullisen metodologian kehittämiseen. Erityisosaamista kollektiivissa on etnografisissa, diskurssianalyyttisissa ja narratiivisissa tutkimusotteissa.

Tutkijoiden hankkeet käsittelevät esimerkiksi sosiaalisia ja kulttuurisia kansalaisuuden ideaaleja, eriarvoisuuden muotoja (esim. alueellinen, digitaalinen) lasten ja nuorten elämässä, sukupuolta ja yhteiskuntaluokkaa elettynä ja koettuna, sosiaalisesti rakentuneita kykykäsityksiä koulutuksen ja työelämän konteksteissa, marginaaleja työelämässä ja koulutuksessa, rasismia ja etnisyyttä kasvatuksen ja koulutuksen konteksteissa, intersektionaalisuutta uraohjauksessa sekä aktivismin eri muotoja.

Kollektiivin toimintamuotoja ovat muun muassa yhteiset seminaarit ja metodologiatyöpajat, hankkeiden suunnittelu ja julkaiseminen sekä työryhmät kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa. Kollektiivi toimii myös tematiikasta kiinnostuneiden jatko-opiskelijoiden verkostona.

Kollektiivi on avoin niin aihepiiristä kiinnostuneille opiskelijoille kuin kokeneille tutkijoille. Yhteydenotot sirpa.lappalainen@uef.fi (yhteiskuntatieteiden laitos) tai maija.korhonen@uef.fi (Kasvatustieteiden ja psykologian osasto).