Tarkenna hakuasi

UEF Aivotutkimusyksikkö 2.0 profiilikuva

UEF Aivotutkimusyksikkö 2.0

Projekti
01.03.2023 - 28.02.2025
Kliinisen lääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

UEF Aivotutkimusyksikkö 2.0 rahoittajan logo UEF Aivotutkimusyksikkö 2.0 rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Hanketta osarahoittavat Blueprint Genetics Oy, Roche Diagnostics Oy ja Orion Oyj.

Johtajat

Tiivistelmä

Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksikkö tekee korkeatasoista kliinistä akateemista tutkimusta ja kliinisiä lääke- ja laitetutkimuksia sekä yhteistyötä paikallisten, suomalaisten ja kansainvälisten tutkimusryhmien ja lääketeollisuuden kanssa. Yksikön osaamisaluetta ovat erityisesti biomarkkeritutkimukset sekä neurodegeneratiivisten sairauksien ja aivoverenkiertohäiriöiden kliiniset lääketutkimukset ja preventiotutkimukset. Yksiköllä on myös valmiudet tutkia aivosairauksien geneettistä taustaa, riskitekijöitä sekä syntymekanismeja.

Aivotutkimusyksiköllä on 20 vuoden kokemus ja toimivat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot. Yksikkö yhteistyöverkostonsa kanssa tarjoaa kansainväliselle tai kotimaiselle lääketeollisuudelle palvelua lääketutkimuksissa lähtien perustutkimuksesta aina klinikkaan asti.

UEF Aivotutkimusyksikkö 2.0 EAKR -hankkeen tavoitteena luoda tunnettu, kansainvälisesti houkutteleva ja skaalautuva toimintamalli ja brändi, jonka keskiössä on UEF-KYS-yritykset-monitoteuttajayhteistyö. Toiminnalla vahvistetaan paikallista Kuopio Health ekosysteemiä ja hyödynnetään sekä Kansallisen Neurokeskuksen että muiden sidosryhmien laajaa kansallista ja kansainvälistä verkostoa.

Hankkeessa rakennetaan ja vahvistetaan elinkeinoelämälähtöisesti keskeisiä toimintaprosesseja ja tunnistetaan yhteistyötä rajoittavia pullonkauloja ja uusien yhteistyöavausten mahdollisuuksia. Ratkaisuvaihtoehtoja haetaan monitoteuttajayhteist yössä ja niitä testataan elinkeinoelämälähtöisellä yhteiskehittämisellä (pilotit, 3 kpl) ja sisäisiä prosesseja ja yhteistyötä edelleen kehittämällä (toimenpiteet, 3 kpl), sekä tunnistamalla uutta kaupallistamispotentiaalia organisaatio- sekä ekosysteemitasolla (toimintamalliryhmä yhteiskehittämisen foorumina).

Hankkeen keskeisenä aikaansaannoksena on uusi ja skaalautuva, monitoimijayhteistyössä toteutettava toimintamalli UEF Aivotutkimusyksikkö 2.0. EAKR-hankkeen myötä Itä-Suomen yliopistoon ja osaksi Kuopion terveysalan Kuopio Health-ekosysteemiä syntyy, olemassa olevaa toimintaa edelleen kehittäen, uusia, kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä yhteistyömuotoja ja rakenteita, jotka palvelevat entistä paremmin globaalien lääkeyhtiöiden, laitevalmistajien ja terveysteknologia-alan toimijoiden, sekä Pohjois-Savon hyvinvointialueen tarpeita kansainvälisesti korkealaatuisen akateemisen tutkimuksen ohella. Lisäksi hankkeessa syntyy suunnitelma toiminnan edelleen kehittämiseksi erityisesti vastaamaan kliinisen tutkimuksen yhteiskunnallisen kehyksen ja digitalisaation synnyttämiä uusia päivittyviä tarpeita.

Ajankohtaista

Hankkeen kuvaus

Itä-Suomen yliopiston UEF Aivotutkimusyksikkö 2.0 hankkeessa (ATY 2.0) kehitetään akateemisten ja kliinisten lääke- ja laitetutkimusten palvelukonseptia yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen asiantuntijoiden, terveysalan yritysten ja muiden sidosryhmiin kuuluvien tahojen kanssa. Toiminnan keskiössä on elinkeinoelämälähtöisyys ja alueellinen yhteistyö. Hankkeessa muodostetaan toimijoiden välille avoin yhteiskehitysverkosto. Tavoitteena on luoda aivoterveyden kliinisten tutkimusten toimintamalli, joka on hyödynnettävissä laajemmin myös muilla kliinisillä tutkimusaloilla.  Hankkeen toimenpiteet edistävät kliinisen tutkimuksen elinkeinoelämälähtöistä innovaatiotoimintaa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Hanke liittyy läheisesti Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksikön (https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/aivotutkimusyksikko/) ja Neurotieteiden tutkimusyhteisön (NeuroRC; https://www.uef.fi/fi/tutkimusyhteiso/neurotieteet) sekä Kuopio Brain & Mindin (https://kuopio.neurocenterfinland.fi/) toimintaan.

Lataa hankkeen esite: UEF_BRU_esite_a4_fi_sivut

Työpaketit

Hankkeen toimenpiteet ja pilotit esitettyinä kaaviomuodossa. Sisällöt on kuvattu myös varsinaisessa verkkosivutekstissä. Hankkeen tavoitteena on luoda aivosairauksiin keskittyvä terveysinnovaatioiden toimintamalli sovellettavaksi malliksi muiden tieteenalojen vastaaviin hankkeisiin Itä-Suomen yliopisto-KYS/Pohjois-Savon hyvinvointialue-sidosryhmät-yritykset-akselilla.

Kuva. UEF Aivotutkimusyksikkö 2.0 EAKR-hankkeen rakenne

 • Tavoitteena on kehittää monitoteuttajayhteistyössä (UEF – KYS/Pohjois-Savon hyvinvointialue – yritykset) toimiva UEF Aivotutkimusyksikkö 2.0 – palvelukonsepti ja pilotoida sen operatiivista valmiutta sekä tunnistaa kansainväliset kilpailukykytekijät ja toiminnan uudet mahdollisuudet

  Toimenpiteet:

  • Toimintamallin ja palvelutarjonnan kirkastaminen sekä roolin tunnistaminen ja vahvistaminen huomioiden yhteistyöorganisaatiot sisäisesti, sekä yhteistyökumppanit ja asiakkaat, mm.
   • UEF-KYS/Pohjois-Savon hyvinvointialue -yhteistyön edelleen kehittäminen ja prosessikuvausten laatiminen ml. sopimukset ja yleishallinto
   • UEFin lakipalveluiden ja kehittämispalveluiden sekä Pohjois-Savon hyvinvointialueen tiedepalvelukeskuksen osallistaminen ja sitouttaminen TKI-kehittämisen ja -palveluiden organisaatiotason yhteistoimintaan
  • Nykyisten ja uusien kilpailukykytekijöiden tunnistaminen kansainvälisesti ja niiden vahvistaminen osana laajempaa kehittämissuunnitelmaa (mm. digitaaliset kliiniset tutkimukset, hajautetut kliiniset tutkimukset ja etämonitorointi)
  • Nykyisen palvelukonseptin päivittäminen ja laajentaminen vastaamaan tunnistettuja yritys- ja tiedelähtöisiä tarpeita (mm. asiakastarveanalyysi haastatteluin ja työpajoin), mm.
   • Potilasrekrytoinnin kehittäminen, kartoitus ja toimenpiteet
   • Potilasjärjestöyhteistyön kehittäminen ja ylläpito

   

  Yhteistyö: UEF sisäinen, yritykset ja sidosryhmät laajasti toimintamalliryhmän ja Kuopio Health ekosysteemin kautta

  Ota yhteyttä: Jenni Niinimäki, Mari Tikkanen, Eino Solje, Reetta Kälviäinen ja Maria Pikkarainen (yhteystiedot löytyvät kohdasta Ihmiset)

 • Tavoitteena on UEFin ja KYS/Pohjois-Savon hyvinvointialueen osaamisen ja resurssien hyödyntäminen ja yhteistyön kaupallistamisen edellytysten kartoittaminen käyttäen case-esimerkkinä aivokuvantamisyhteistyötä akateemisissa ja toimeksiantotutkimuksissa

  Toimenpiteet:

  • Nykytilan kartoitus ja kehittämistarpeiden tunnistaminen monimuotoisen kuvadatan siirtämiseksi UEFin tehokkaaseen laskentaympäristöön (bioinformatiikkakeskus), mm.
   • UEF-ympäristöön integroidut avoimen koodin ratkaisut kuvadata-analyysiin
   • UEF – KYS/Pohjois-Savon hyvinvointialueen (mm. kuvantamiskeskus) välisen yhteistyön tiivistäminen
  • Dataan liittyvän yhteistyö kehittäminen Aivotutkimusyksikön palvelukonseptissa, mm.
   • Kuvantamisdatan käytettävyyteen ja hallintaan liittyvä nykytilan kartoitus ja kehittämistarpeiden tunnistaminen

   

  Yhteistyö: Pilotti 2, UEF sisäinen, KYS/Pohjois-Savon hyvinvointialue (Tiedepalvelut, Kehittämisyksikkö, Kuvantamiskeskus, Tietoallas), Itä-Suomen biopankki, Kuopio Health (ml. Terveys- ja hyvinvointidata työryhmä)

  Ota yhteyttä: Jussi Tohka ja Maria Pikkarainen (yhteystiedot löytyvät kohdasta Ihmiset)

 • Tavoitteena on selvittää potilaiden ja kansalaisten osallisuuden mahdollisuuksia akateemisiin ja toimeksiantotutkimuksiin osana Aivotutkimusyksikön palvelukonseptia (PPI – patient and public involvement).

  Toimenpiteet:

  • PPI-toimintamallisuunnitelman laatiminen ml. kaupallistamismahdollisuuksien selvittäminen, mm.
   • tilannekartoitukset haastattelujen (esim. potilasjärjestöt) ja yrityksille suunnattujen kyselyjen avulla
  • Oikeusklinikka-toimintamallin kuvaus, alustavat kokemukset mallin pilotoinnista ja suunnitelma konseptin käyttöönotosta osana PPI-konseptia Aivotutkimusyksikön toimintaympäristössä

   

  Yhteistyö: NEURO RC:n tutkijat (ml. kauppatiede, oikeustiede), hankkeen toimintamalliryhmään osallistuvat yritykset ja pilottiyritykset, potilasjärjestöt sekä Kuopio Brain & Mind

  Ota yhteyttä: Piritta Parkkari, Päivi Eriksson, Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Maria Pikkarainen (yhteystiedot löytyvät kohdasta Ihmiset)

 • Tavoitteena on luoda toimintamalli geneettisessä riskissä olevien tutkittavien tunnistamiseksi biopankeista toimeksiantotutkimuksiin ja akateemisiin tutkimuksiin.

  Toimenpiteet:

  • Geneettisen testauksen metodologinen pilotointi. Toimenpiteessä arvioidaan jo tunnettujen aivosairauksiin liittyvien geenimuutosten tunnistamista ja tarkkuutta.
  • UEF-Itä-Suomen biopankki -yhteistyön tiivistäminen ja biopankin takaisinkutsuprosessin edelleen kehittäminen
   • Biopankkiaineistojen sisältämän geenitiedon (genotyyppi, fenotyyppi) hyödyntäminen aivosairauksien yksilöllistettyjen hoitojen kehittämiseksi
  • Aivosairauksien geneettisen toimintamallin ja käytänteiden luominen Aivotutkimusyksikköön ja niiden testaus.

   

  Yhteistyö: Itä-Suomen biopankki, Itä-Suomen genomikeskus, FinnGen-hanke, KYS/Pohjois-Savon hyvinvointialue ja pilottiyritys Blueprint Genetics Oy

  Ota yhteyttä: Seppo Helisalmi, Mikko Hiltunen ja Maria Pikkarainen (yhteystiedot löytyvät kohdasta Ihmiset)

 • Tavoitteena on selvittää biomarkkerianalytiikan tuoma lisäarvo palveluntarjontaan ja tunnistaa uusia kilpailukykytekijöitä.

  Toimenpiteet:

  • Biomarkkerianalyysien tarvepohjainen kehittäminen ja olemassa olevien kaupallisten testien validointi ml. uudet tutkimuksesta nousevat biomarkkerikandidaatit.
  • RT-QuIC-menetelmän kehittäminen ja validointi neuropatologian määrittämiseen elävissä potilaissa (yhteistyö pilotti 1) aivoselkäydinnesteestä tai muista näytteistä.
  • Biomarkkerilaboratorion liiketoiminnan kehittämisen tiekartta ja palveluprosessin kehittäminen osana Aivotutkimusyksikön kehitettävää toimintakonseptia, mm.
  • Uuden teknologian ja datan hyödyntämismahdollisuuksien kartoittaminen yritysyhteistyönäkökulmasta

   

  Yhteistyö: pilottiyritykset Roche Diagnostics Oy ja Orion Oyj

  Ota yhteyttä: Sari Kärkkäinen, Sanna-Kaisa Herukka ja Maria Pikkarainen (yhteystiedot löytyvät kohdasta Ihmiset)

  Lisätietoa Biomarkkerilaboratorion toiminnasta löydät laboratorion omalta verkkosivulta: https://sites.uef.fi/aivobiomarkkeritutkimukset/https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/aivobiomarkkeritutkimukset/#information

   

 • Tavoitteena on dataan liittyvän UEFin ja KYS/Pohjois-Savon hyvinvointialueen välisen yhteistyön edelleen kehittäminen palvelemaan laaja-alaisemmin potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeita.

  Toimenpiteet:

  • Asiakastarpeiden mukaan räätälöityihin kuvantamistutkimuksiin tarvittavan osaamisen ja keskeisen infrastruktuurin kuvaaminen viestinnän ja sopimusten tueksi.
  • Aivotutkimusyksikön ja KYSin kuvantamispalvelujen välisen yhteistyön tiivistäminen.
   • Kliinisiin akateemisiin ja toimeksiantotutkimuksiin liittyvien kuvantamistutkimusten toimintatapojen ja prosessien kehittäminen sujuviksi ja toistettaviksi sekä sisäisestä näkökulmasta että asiakasyritysnäkökulmasta.

   

  Yhteistyö: KYS/Pohjois-Savon hyvinvointialue (Tiedepalvelukeskus, Kehittämisyksikkö ja Kuvantamiskeskus) ja pilottiyritys Orion Oyj

  Ota yhteyttä: Jenni Niinimäki, Mari Tikkanen, Eino Solje, Reetta Kälviäinen, Jussi Tohka ja Maria Pikkarainen (yhteystiedot löytyvät kohdasta Ihmiset)

 • Tavoitteena on luoda uusi temaattinen foorumi osaksi Kuopio Health ekosysteemin toimintaa. Foorumi rakentuu useasta hankkeen kohde- ja sidosryhmiä yhteiskehittämiseen osallistavasta temaattisesta tapahtumasta kuten työpajasta, keskustelutilaisuudesta, seminaarista tai työryhmätyöskentelystä. Foorumi tarjoaa lukuisia kohtaamismahdollisuuksia uusien palvelujen ja tuotteiden TKI-kehittämistarpeiden tunnistamiselle, uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiselle ja uusien yhteistyöavausten ja kumppanuuksien luomiselle.

  Toimenpiteet:

  • Aloitusseminaari ja loppuseminaari (ml. kyselyt/kartoitukset ja palautteet)
  • Työpajat ja/tai muut yhteiskehittämiseen osallistavat tapaamiset ja tapahtumat, joiden teemat liittyvät hankeen työpaketteihin 1–6.

   

  Yhteistyö: UEFin sisäiset toimijat (ml. Kehittämispalvelut, Kliininen tutkimuskeskus, Aivotutkimusyksikkö, biomarkkerilaboratorio, neurotieteiden tutkimusyhteisö (NeuroRC)), Kuopio Brain & Mind, Kansallinen Neurokeskus, KYS/Pohjois-Savon hyvinvointialue, Kuopio Health, yritykset, pilottiyritykset, VTT, Kuopion kaupunki

   

 • Kohde/sidosryhmät

  Hankkeen aikana järjestetään temaattisia työpajoja, joissa tunnistetaan alueella ja terveysalan ekosysteemissä olevia vahvuuksia, hyödyntämätöntä potentiaalia ja uusia kilpailukykytekijöitä sekä uusien yhteistyöavausten mahdollisuuksia. Yhteiskehittämisen avulla etsitään ratkaisuvaihtoehtoja yhteistyötä rajoittaviin pullonkauloihin ja sujuvoitetaan toimintaa.

  Työpajojen teemat liittyvät hankkeen työpakettien 1–6 aihepiireihin. Työpajojen formaatti (esimerkiksi webinaari, fyysinen tapaaminen) ja tarkempi sisältö räätälöidään yhteistyössä kohde/sidosryhmien kanssa.

   

   

 • Tulevat tapahtumat:

  Potilaiden tarpeiden huomioiminen terveysalan yritystoiminnassa -työpaja 6.5.2024 Kuopiossa

  Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksikkö on kehittämässä toimintamallia siihen, miten terveysalan yrityksiä voidaan auttaa huomioimaan potilaiden tarpeet. Tervetuloa mukaan työpajaan kuulemaan uusia ideoita ja yhdessä kehittämään keinoja siihen, miten potilaiden tarpeita ja tilanteita voidaan paremmin huomioida!

  Aika: 6.5.2024 kello 13:15-16:15

  Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Kuopio (MS402 Medistudia-rakennus, Yliopistonrinne 3)

  Kenelle: Terveysalan yrityksille

  Sisältö:

  • Potilaiden osallisuus: miten voimme varmistaa, että potilaiden tarpeet kuullaan ja ymmärretään terveysalan tutkimuksessa ja yritystoiminnassa?
  • Potilaan polku: uusia työkaluja asiakkaidesi parempaan ymmärtämiseen ja heidän tilanteensa huomioimiseen.

  Ilmoittautuminen: 22.4.2024 mennessä tämän linkin kautta

  Työpajaa fasilitoi innovaatioasiantuntija Piritta Parkkari (piritta.parkkari@uef.fi, +358 50 305 8346).

  Työpajan lomassa tarjolla kahvit.

   

  Menneet tapahtumat:

  Workshop on Biomarkers for Epilepsies and Neurodegenerative Diseases

  Event Details

  Date and Time: March 13, 2024, from 10:00 AM to 1:00 PM

  Location: Kuopio City Theatre, Maria-stage, Niiralankatu 2, 70600 Kuopio

  Participation: Free

  Registration Deadline: March 1st, 2024

  To register for the event, please click HERE.

  During this workshop we will discuss shared and distinctive characteristics of changes in neuronal markers in various neurological disorders and consider the emerging opportunities and challenges for their future research and diagnostic use. Lessons learned from other therapeutic areas as well as diversity of perspectives are expected to result in the generation of fresh ideas and innovative solutions. Our guest speaker, professor Johan Zelano, introduces us to the topic with his remote talk on ”Blood based biomarkers in epilepsies and neurodegenerative diseases”. Johan Zelano is a professor of neurology at Sahlgrenska academy and a consultant neurologist at Sahlgrenska university hospital, Gothenburg, Sweden. https://www.gu.se/en/research/johan-zelano

  The event is intended for companies from start-ups and health tech to pharma, investors, researchers, and clinicians. The purpose of the event is to stimulate creativity and promote future collaboration.

  UEF Brain Research Unit 2.0 ERDF project organizes this group discussion as a free pre-symposium event in connection with Kuopio Epilepsy Symposium 2024. Sanna-Kaisa Herukka, PhD, leader of the UEF Biomarker laboratory, hosts and moderates the event.

  Come to share your ideas and perspectives with others. Register for the group discussion event!

  Need more information? Contact:
  Maria Pikkarainen, Project Manager, UEF ATY 2.0 ERDF project
  maria.pikkarainen@uef.fi

  ******

  Translational Research in Neuroscience – From cellular signaling to new treatments, 29.-30.11.2023

  Kansallisen Neurokeskuksen vuosittain järjestämän tapahtuman tämän vuoden teemana on Neurotieteiden translationaalinen tutkimus.  Tapahtuma järjestetään 29.-30.11.2023 Kuopiossa. Kaksipäiväinen tapahtuma alkaa keskiviikkona verkostoitumistilaisuudella ravintola King’s Crownissa ja jatkuu torstaina varsinaisella ohjelmalla Itä-Suomen yliopiston Medistudiassa, MS300. Osallistua voi jompanakumpana tai molempina päivinä. Luvassa on mielenkiintoinen ohjelma, joka kokoaa yhteen laajasti mm. tutkijoita, lääkäreitä ja potilasjärjestöjen edustajia sekä yritysosallistujia niin start-up yrityksistä kuin terveysteknologian ja lääketeollisuuden aloilta. Ohjelma tarjoaa reilusti aikaa myös verkostoitumiselle.

  UEF Aivotutkimusyksikkö 2.0 EAKR-hanke on mukana tapahtumassa. Tervetuloa osallistumaan ja tapaamaan myös meitä!

  Lisätietoja tilaisuudesta sekä tarkempi ohjelma

  Ilmoittaudu mukaan to 23.11.2023 mennessä!

  ******

  Potilaiden ja kansalaisten osallisuus -työpaja NeuroRC:n tutkijoille 15.11.2023 

  Yhä useampi rahoittaja ja julkaisija edellyttää, että potilaita on kuultu ja huomioitu tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Aivotutkimusyksikkö haluaa olla apuna osallisuuden huomioimisessa.

  Tässä työpajassa:

  • kuulet Reetta Kälviäisen alustuksen siitä, mitä potilaiden ja kansalaisten osallisuus (Patient and Public Involvement, PPI) tarkoittaa, miksi se on tärkeää ja miten sitä voidaan huomioida eri tavoin tutkimuksen eri vaiheissa
  • pääset jakamaan omia kokemuksiasi ja näkemyksiäsi osallisuuden huomioimisesta tutkimushankkeissa
  • ideoimme yhdessä, miten osallisuutta voidaan huomioida tulevissa hankkeissa

  Osallistumalla työpajaan vaikutat siihen, millaista toimintamallia Aivotutkimusyksikössä luodaan potilaiden ja kansalaisten osallisuuden huomioimiseksi.

  Työpaja on suunnattu NeuroRC:n tutkijoille, jotka hakevat tutkimusrahoitusta ja vetävät hankkeita.

  Työpajaa fasilitoi innovaatioasiantuntija Piritta Parkkari (piritta.parkkari@uef.fi). Työpajan lomassa tarjolla kahvit.

  Aika ja paikka: 15.11.2023 kello 14:00-16:00, MD300
  Ilmoittautuminen: 7.11.2023 mennessä: bit.ly/osallisuustutkimuksessa

  Lataa ohjelma: Potilaiden ja kansalaisten osallisuus -työpaja NeuroRCn tutkijoille 15.11.2023

  ******

 • Biomarkkerityöpaja “Workshop on Biomarkers for Epilepsies and Neurodegenerative Diseases” 13.3.2024

  A slide presenting the title of the workshop
  Biomarker workshop 13.3.2024

  UEF Aivotutkimusyksikkö 2.0 hanke järjesti työpajan epilepsioiden ja neurodegeneratiivisten sairauksien biomarkkereista Kuopio Epilepsia Symposiumin yhteydessä 13.3.2024.

  Työpaja kokosi yli 50 tutkijaa, kliinikkoa, asiantuntijaa ja yritysten edustajaa tavoitteenaan edistää yhteistyötä biomarkkereiden tutkimuksessa. Keskeiset keskustelut koskivat biomarkkereiden muutosten yhteisiä ja erottavia piirteitä neurologisissa sairauksissa, korostaen tulevia mahdollisuuksia ja haasteita tutkimuksessa ja diagnostiikassa. Lue lisää tapahtumasta hankkeen englanninkielisiltä sivuilta (Past events).

  ******

  Potilaiden ja kansalaisten osallisuus -työpaja NeuroRC:n tutkijoille 15.11.2023

  Potilaiden ja kansalaisten osallisuus entistä tärkeämpää akateemisessa tutkimuksessa

  UEF ATY 2.0 EAKR -hankkeessa järjestettiin 15.11.2023 työpaja potilaiden ja kansalaisten osallisuudesta (Patient and Public Involvement, PPI). Työpajaan osallistui UEFin Neurotieteiden tutkimusyhteisön (NeuroRC) tutkijoita ja Aivotutkimusyksikön henkilöstöä.

  Työpajaan osallistuneet tutkijat olivat yhtä mieltä siitä, että osallisuus on entistä tärkeämpää akateemisessa tutkimuksessa. He tunnistivat, että yhä useampi rahoittaja ja julkaisija edellyttää, että potilaiden ja kansalaisten ääntä on kuultu kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Työpajassa korostettiin kuitenkin sitä, että tämä ei ole ainoa syy pitää huolta osallisuudesta: huomioimalla potilaiden ja kansalaisten näkökulma voidaan parantaa tutkimuksen laatua, relevanttiutta ja vaikuttavuutta.

  Professori Reetta Kälviäinen piti työpajassa alustuksen siitä, mitä PPI on ja miksi se on tärkeää. Kälviäinen jakoi myös esimerkkejä siitä, miten hän on itse toiminut epilepsiatutkimuksessa monipuolisesti yhteistyössä potilaiden kanssa. Innovaatioasiantuntija Piritta Parkkari fasilitoi työpajan.

  Työpajassa ideoitiin, miten tutkimushankkeissa potilaat ja kansalaiset voivat osallistua eri rooleissa tutkimuksen tekemisen eri vaiheisiin. Tutkijat esittivät myös toiveita siihen, miten Aivotutkimusyksikkö voi auttaa heitä osallisuuden huomioimisessa. Työpajan tuloksia tullaan hyödyntämään kehitettäessä PPI-toimintamallia hankkeen aikana.

  Hankkeessa järjestetään toinen PPI-työpaja tutkijoille 17.4.2024. Sen kieli on englanti.

  Työpajan osallistujia
  Professori Reetta Kälviäinen piti työpajassa alustuksen PPI:stä
  Piritta Parkkari fasilitoi työpajan
  Piritta Parkkari fasilitoi työpajan

   

   

   

   

   

   

   

   

  ******

  Potilasjärjestöjen edustajat vierailivat Aivotutkimusyksikössä 7.9.2023

  Pohjois-Savon Muisti ry:n ja Pohjois-Karjalan Muisti ry:n edustajat vierailivat tutustumassa Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksikön toimintaan 7.9.2023. Paikalle saapui parisen kymmentä henkeä joukossa henkilökuntaa, muistisairaita ja heidän läheisiään. Pohjois-Savon Muisti ry:n toiminnanjohtaja Eija Rytkönen oli mielissään siitä, että kauan odotettu vierailu Aivotutkimusyksikköön järjestyi. UEF ATY 2.0 -kehittämishanke osallistui vierailun järjestämiseen.

  Aivotutkimusyksikön johtaja, Eino Solje esitteli yksikön toimintaa ja projektikoordinaattori Sari Kärkkäinen UEF ATY 2.0 -hankkeesta kertoi biomarkkerilaboratorion toiminnasta. Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua muistisairauksista ja mahdollisuuksista osallistua tutkittavana niiden tutkimiseen.

  Projektipäällikkö Maria Pikkarainen esitteli lyhyesti UEF ATY 2.0 -kehittämishankkeen tavoitteita erityisesti hankkeen PPI-osion osalta. PPI-osioissa selvitetään potilaiden ja kansalaisten osallistamisen mahdollisuuksia akateemisiin ja toimeksiantotutkimuksiin osana Aivotutkimusyksikön palvelukonseptin kehittämistä. PPI-osion kehittämiseen on erityisen tärkeää saada hanketyöhön mukaan potilasjärjestöjen ja tutkittavien / potilaiden edustajia. Vierailu oli oiva verkostoitumistapahtuma, joka tulee helpottamaan vuoropuhelua ja potentiaalisten yhteistyömahdollisuuksien tunnistamista. Yhdessä saamme parhaiten vietyä hanketta kohti tavoitteitamme!

  Aivotutkimusyksikön johtaja Eino Solje esitteli yksikön toimintaa
  Aivotutkimusyksikön johtaja Eino Solje esitteli yksikön toimintaa
  Tutkimushoitaja Sonja Reinikka esitteli meneillään olevia tutkimuksia
  Tutkimushoitaja Sonja Reinikka esitteli meneillään olevia tutkimuksia

   

  Pohjois-Savon Muisti ry:n ja Pohjois-Karjalan Muisti ry:n edustajia vierailulla Aivotutkimusyksikössä
  Pohjois-Savon Muisti ry:n ja Pohjois-Karjalan Muisti ry:n edustajia vierailulla Aivotutkimusyksikössä

   

  ******

  UEF Aivotutkimusyksikkö 2.0 -hankkeen kick-off pidetiin 13.6.2023

  kuvituskuva kick-offista
  UEF Aivotutkimusyksikkö 2.0 -hankkeen kick-off

  UEF Aivotutkimusyksikkö 2.0 -hankkeen kick-off pidetiin Kuopiossa Medistudiassa 13.6.2023. Tilaisuus oli suunnattu Kuopio Health ekosysteemiin kuuluville toimijoille kuten Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen tutkijoille ja asiantuntijoille, alueen terveysalan yrityksille, hankkeen sidosryhmille, potilasjärjestöjen edustajille ja kaikille muille kiinnostuneille tahoille. Paikan päälle kokoontui noin viisikymmentä toimijaa ja etäyhteyden kautta osallistujia oli yli kolmekymmentä.

  Maaliskuussa alkaneessa kaksivuotisessa EAKR-hankkeessa luodaan Itä-Suomen yliopiston, Pohjois-Savon hyvinvointialueen sekä alueen terveysalan yritysten yhteistyönä aivoterveyden kliinisten tutkimusten toimintamalli, joka on hyödynnettävissä muillakin tieteenaloilla. Hankkeen tavoitteita taustoittivat alustuspuheenvuoroissaan hankkeen vastuullinen johtaja, professori Mikko Hiltunen, professori Reetta Kälviäinen, professori Annakaisa Haapasalo ja Itä-Suomen yliopiston vaikuttavuusjohtaja Minna Hendolin. Alueen yritysten edustajan puheenvuoron piti toimitusjohtaja Erkki Soini Esior Oy:stä. 

  Tilaisuudessa oli myös paneeli, johon oli kutsuttu toimijoita Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksiköstä, Pohjois-Savon hyvinvointialueelta, paikallisesta yrityksestä sekä potilasjärjestöstä. Lue lisää alustuspuheenvuoroista sekä panelistien mietteistä täältä: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/lahtolaukaus-uudelle-kliinisten-tutkimusten-toimintamallille

  Kuvituskuva - paneelikeskustelusta
  Paneelikeskustelun osallistujat: Ville Leinonen, Mari Tikkanen, Tuija Keinonen, Mikko Hiltunen, Eino Solje ja Eija Rytkönen.

  Puheenvuoroista kävi ilmi, että kentällä kaivataan yhteistyötä, selkeää viestintää ja toimintatapojen yhtenäistämistä, jotta pystytään tehokkaasti edistämään terveystutkimukseen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista. Hankkeen kick-off oli avaus tiiviille yhteistyölle eri toimijoiden kanssa.

  Tilaisuuden moderoivat NGH Finlandin Susanna Martikainen ja Monika Seppänen.

  Tilaisuuden ohjelma sekä puhujien esitykset löytyvät alta.

   

  OHJELMA

  12.00–12.10
  Seminaarin avaus, Mikko Hiltunen, professori, Itä-Suomen yliopisto [Lataa esitys: ATY 2.0 KICK OFF_Hiltunen.pdf]

  12.10–12.30
  Tulevaisuuden aivoterveyspolku ennaltaehkäisystä hoitoon – miten tutkimus kytkeytyy Aivotutkimusyksikön ja hyvinvointialueen yhteistyössä alueen aivoterveyden edistämiseen? Reetta Kälviäinen, professori, Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Savon hyvinvointialue [Lataa esitys: ATY 2.0 KICK OFF_Kälviäinen.pdf]

  12.30–12.50
  Miten ATY 2.0 hanke edesauttaa tutkimuksellisten löydösten tehokkaampaa translationaalista hyödyntämistä diagnoosi- ja hoitomenetelmiksi? Annakaisa Haapasalo, professori, Itä-Suomen yliopisto [Lataa esitys: ATY 2.0 KICK OFF_Haapasalo.pdf]

  12.50–13.10
  ATY 2.0 – alueellisesta huippuosaamisesta kansainvälistä vaikuttavuutta, Minna Hendolin, vaikuttavuusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto [Lataa esitys: ATY2.0 KICK OFF_Hendolin.pdf]

  13.10–13.30
  Alueen yritysten edustajan puheenvuoro, Erkki Soini, Esior Oy [Lataa esitys: ATY 2.0 KICK OFF_Soini.pdf]

  13.30–14.15
  tauko (kahvitarjoilu ja verkostoituminen)

  14.15–15.15
  Paneelikeskustelu: Panelistit: Mikko Hiltunen, Itä-Suomen yliopisto; Eino Solje, Aivotutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto; Mari Tikkanen, hankeasiantuntija, ATY 2.0 hanke; Ville Leinonen, Kliininen tutkimuskeskus, Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Savon hyvinvointialue; Tuija Keinonen, Rokote Laboratories Finland Oy sekä Eija Rytkönen, Pohjois-Savon Muisti ry

  15.15–15.30
  Loppusanat, Mikko Hiltunen, professori, Itä-Suomen yliopisto

  Kuvituskuva kick-offista
  UEF Aivotutkimusyksikkö 2.0 -hankkeen kick-off

   

   

Avainsanat