Varjoja paratiisissa? Muistisairaan ihmisen oikeuksien toteutuminen hyvinvointivaltiossa

Hankkeessa yhdistyvät tieteellinen ja taiteellinen toiminta sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun suuntautuva aktivismi ja ihmislähtöinen toiminta muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä kanssa. Mukana hankkeessa on sosiaalipolitiikan, sosiaalipalveluiden, sosiaalipsykologian, johtamisen, vanhustyön, sosiologian, ihmismaantieteen, lääketieteen, juridiikan, journalismin, kuvataiteen ja romaanitaiteen ammattilaisia. Tarinallisuus on koko hankkeen keskeinen, kantava teema. Muistisairailta ihmisiltä ja heidän läheisiltään pyydetään vapaamuotoisia tarinoita oikeusongelmista ja ongelmien ratkaisemisesta sekä koetusta oikeudenmukaisuudesta. Lisäksi kerätään useita haastatteluaineistoja sekä tehdään kysely muistisairaille ja heidän läheisilleen. Hankkeessa hyödynnetään kanssatutkijuus -menetelmää. Hankkeessa tutkitaan myös tuomioistuinasiakirjojen sekä lääkärien, viranomaisten ja tuomareiden haastatteluiden avulla oikeudellista toimintakykyä ja edunvalvontaa. Lisäksi hankkeessa käytetään taidelähtöisiä menetelmiä (Art-based Research, ABR) tieteellisen tiedon tuottamiseksi.

Ilmastokriisi ja uskonnollinen muutos Saharan eteläpuolisessa Afrikassa

Antropologinen tutkimushanke tarkastelee uskonnon ja ilmastokriisin välistä suhdetta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Ilmastonmuutoksen tutkiminen ja sen aiheuttamien ongelmien ratkaisut edellyttävät monitieteistä lähestymistapaa. Uskonnollisilla maailmankuvilla ja käytänteillä on vaikutus ihmisen ympäristösuhteen rakentumisessa, ja täten uskonnontutkimus on tärkeä osa ilmastotutkimusta. Saharan eteläpuolinen Afrikka on yksi ilmastonmuutoksesta eniten kärsiviä seutuja maailmassa, ja se käy samaan aikaan läpi uskonnollista murrosta. Uskonnollisten toimijoiden vaikutusvalta poliittiseen ja taloudelliseen päätöksentekoon on suuri, ja uskonto on monille afrikkalaisille tärkeä merkitys- ja arvojärjestelmä punnittaessa ekologisiin kriiseihin liittyviä tiedollisia ja moraalisia kysymyksiä. Menetelmällisesti hanke perustuu etnografiseen kenttätyöhön, joka toteutetaan kolmessa paikassa eri maassa: Ghanassa (Länsi-Afrikka), Kamerunissa (keskinen Afrikka) ja Madagaskarilla (Itä-Afrikka). Tutkimus kattaa Afrikan keskeisimmät uskonnolliset suuntaukset (kristinusko, islam, perinteiset uskonnot).

Rajojen moniulotteisuus ja perinne

Millaisia käsityksiä rajoista perinteen, folkloren yhteydessä esiintyy? Miten ja mitä rajojen erilaisista olomuodoista on tiedetty ja kerrottu, vai ovatko rajat olleet selvä ja tuttu asia? Tässä hankkeessa tarkastelen sitä, miten rajoja on hahmotettu perinteiden yhteydessä muutenkin kuin vain valtioiden välisinä maantieteellisinä linjoina. Tavoitteeni on selvittää rajojen moniulotteisuuden ilmenemismuotoja ja syitä borderscapes-käsitteeseen tukeutuen muun muassa sosiokulttuurisen mukaan lukemisen ja poissulkemisen kannalta. Yhdistän tutkimukseeni taiteen tekemistä, joten pohdin aihetta ja sen tutkimista myös sarjakuvan tekemisen kautta. Taiteellisessa työskentelyssäni syvennyn esimerkiksi siihen, missä mielessä perinteisiin kytkeytyvät rajat näyttäytyvät tavallisina tai tavallisesta poikkeavina, tuttuina tai tuntemattomina. Haen ja pohdin taiteen kautta vaihtoehtoisia näkökulmia. Niinpä hankkeessa tekemäni sarjakuvat ja piirrokset liittyvät tutkimusaiheeseen, mutta ovat itsenäisiä taiteellisia tuotoksia, jotka viestivät aihepiiristä tiedeyleisöä laajemmalle. Hankeen tutkimuksellisten ja taiteellisten tulosten odotan kertovan siitä, millä tavoin ja miksi rajojen moniulotteisuus voi kytkeytyä perinteeseen, kuten myös siitä, millaista kulttuurista tietoa tällaisiin kytkentöihin liittyy. Työ nostaa esiin kulttuuristen jatkuvuuksien ja muutoksen sekä rajojen kietoutumisen aihepiiriä monin eri tavoin ja siten hankkeessa lähestytään kulttuurisiin kohtaamisiin liittyviä prosesseja omintakeisesti.

Hanke toteutetaan Karjalan tutkimuslaitoksessa vuosina 2022–2025.

Puut Lähellämme

”Puut Lähellämme” on Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden laitoksen monitieteinen tutkimus, jota on toteuttamassa metsätieteen, kulttuuriantropologian ja kirjallisuuden tutkijoita sekä äänitaiteen ja valokuvataiteen ammattilaisia. Hanke on käynnissä 2019–2023. Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö.
Tutkimus toteutetaan Suomessa ja Hollannissa. Yhteistyökumppaneina tutkimuksessa ovat Turun Yliopisto sekä Wageningenin yliopisto Hollannissa.

Suotrendi-tutkimushanke

Monitieteisessä hankkeessa tutkitaan humanistisen ympäristötutkimuksen menetelmin soiden uusia, epäkonventionaalisia käyttömuotoja, jotka muokkaavat soihin liittyvää kulttuuriperintöä.