Tarkenna hakuasi

Vanhuusiän syrjäytyminen kotihoidossa - yleisyys, merkitykset & interventio (SOLDEX) profiilikuva

Vanhuusiän syrjäytyminen kotihoidossa - yleisyys, merkitykset & interventio (SOLDEX)

Projekti
01.09.2021 - 31.08.2025
Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Vanhuusiän syrjäytyminen kotihoidossa - yleisyys, merkitykset & interventio (SOLDEX) rahoittajan logo

SOLDEX-tutkimushankkeessa tarkastelemme ikääntyneiden kotihoitoa syrjäytymisen näkökulmasta. Kysymme missä määrin ikääntyneet kotihoidon asiakkaat kokevat syrjäytymistä, millaiset tekijät siihen vaikuttavat, mitä syrjäytyminen kotihoidon asiakkaille merkitsee ja miten siihen on vastattu nykyisessä palvelujärjestelmässä ja lainsäädännössä. Monitieteinen, sosiaaligerontologiaa, vanhuusoikeutta ja terveystaloustiedettä yhdistävä hankkeemme jakautuu kolmeen työpakettiin, joissa käytetään määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Kyselytutkimuksen, haastattelujen ja havainnoinnin lisäksi hankkeessa tutkitaan kotihoidon asiakkaille suunnatun päivätoiminnan vaikuttavuutta kokeellisessa tutkimusasetelmassa. Tutkimus tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää kotihoidon käytäntöjen, lainsäädännön ja ikääntyneille suunnattujen palvelujen kehittämisessä.

Johtajat

TUTKIMUKSEN KUVAUS

Tutkimushankkeessa tarkastelemme vanhuusiän syrjäytymistä viiden toisiinsa limittyvän ulottuvuuden kautta, jotka ovat: taloudellinen syrjäytyminen, syrjäytyminen sosiaalisista suhteista, syrjäytyminen palveluista, paikkaan ja yhteisöön liittyvä syrjäytyminen sekä kansalaisuuteen liittyvä syrjäytyminen. Tutkimuksen läpileikkaavana näkökulmana on oikeuksien toteutuminen, jota lähestymme muun muassa itsemääräämisoikeuden ja palveluiden saavutettavuuden osalta.

Työpaketissa 1 tutkimme 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon asiakkaiden syrjäytymistä ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä kysely- ja rekisteriaineistoilla. Kysely kerättiin vuonna 2022 ja siihen vastasi kahdella tutkimusalueella yhteensä 559 säännöllisen kotihoidon asiakasta ja toisella tutkimusalueella lisäksi 366 tukipalvelujen (esim. turvapalvelu, ateriapalvelu, siivouspalvelu) asiakasta. Kysely oli mahdollista täyttää myös avustettuna. Rekisteriaineistoina hyödynnämme asiakkaiden toimintakyvyn arviointitietoja (RAI) sekä palveluiden käyttötietoja (Avohilmo, Hilmo, Sosiaalihilmo).

Työpaketissa 2 tutkimme syrjäytymiseen liittyvien kokemusten ja kotona asumisen merkitystä iäkkäille kotihoidon asiakkaille. Lisäksi tarkastelemme, miten kotihoito ja kotihoidon asiakkuus rakentavat ja muovaavat ikääntyneiden arkielämää. Aineisto on kerätty haastattelemalla kotihoidon asiakkaita (n=20) ja heidän läheisiään (n=14). Tutkimme myös työntekijänäkökulmaa analysoimalla hoitajien kirjoittamien tekstien (n=39) pohjalta syitä, miksi kotihoidossa aiemmin työskennelleet hoitajat ovat jättäneet alan alan.

Työpaketissa 3 tutkimme kotihoidon asiakkaille suunnatun päivätoiminnan vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta monimenetelmällisellä kvasikokeellisella tutkimusasetelmalla (interventioryhmä: n=100; vertailuryhmä: n=100). Vaikuttavuutta tarkastelemme osallisuuden, yksinäisyyden ja sosiaalipalveluihin liittyvän elämänlaadun näkökulmista kyselyaineistoilla (alkukysely sekä 3 kuukauden ja 6 kuukauden seurantakyselyt). Arvioimme myös interventioprosessia ja tutkimme sen toteuttamista ja käyttöönottoa estäviä ja edistäviä tekijöitä haastattelemalla päivätoimintaan osallistuneita kotihoidon asiakkaita (10 yksilöhaastattelua) sekä päivätoiminnan ohjaajia (4 ryhmähaastattelua). Aineistonkeruu toteutetaan vuosien 2022-2024 aikana.

Ajankohtaista

  • Uusi tutkimusjulkaisu

    Eettinen kuorma, resurssien riittämättömyys ja työn huono organisointi työntävät kotihoidon työntekijöitä pois alalta
    Uusi tutkimusjulkaisu

Yhteistyö

Tiedostot

1 kappaletta

Avainsanat