Vanhuusiän syrjäytyminen kotihoidossa - yleisyys, merkitykset & interventio (SOLDEX)

01.09.2021 - 31.08.2025

Projekti

SOLDEX-tutkimushankkeessa tarkastelemme ikääntyneiden kotihoitoa syrjäytymisen näkökulmasta. Kysymme missä määrin ikääntyneet kotihoidon asiakkaat kokevat syrjäytymistä, millaiset tekijät siihen vaikuttavat, mitä syrjäytyminen kotihoidon asiakkaille merkitsee ja miten siihen on vastattu nykyisessä palvelujärjestelmässä ja lainsäädännössä. Monitieteinen, sosiaaligerontologiaa, vanhuusoikeutta ja terveystaloustiedettä yhdistävä hankkeemme jakautuu kolmeen työpakettiin, joissa käytetään määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Kyselytutkimuksen, haastattelujen ja havainnoinnin lisäksi hankkeessa tutkitaan kotihoidon asiakkaille suunnatun päivätoiminnan vaikuttavuutta kokeellisessa tutkimusasetelmassa. Tutkimus tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää kotihoidon käytäntöjen, lainsäädännön ja ikääntyneille suunnattujen palvelujen kehittämisessä.

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Suomen Akatemia

Vanhuusiän syrjäytyminen kotihoidossa - yleisyys, merkitykset & interventio (SOLDEX) rahoittajan logo

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

TUTKIMUKSEN KUVAUS

Tutkimushankkeessa tarkastelemme vanhuusiän syrjäytymistä viiden toisiinsa limittyvän ulottuvuuden kautta, jotka ovat: taloudellinen syrjäytyminen, syrjäytyminen sosiaalisista suhteista, syrjäytyminen palveluista, paikkaan ja yhteisöön liittyvä syrjäytyminen sekä kansalaisuuteen liittyvä syrjäytyminen. Tutkimuksen läpileikkaavana näkökulmana on oikeuksien toteutuminen, jota lähestymme muun muassa itsemääräämisoikeuden ja palveluiden saavutettavuuden osalta.

Työpaketissa 1 tutkimme iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden syrjäytymistä ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä kysely- ja rekisteriaineistoilla. Kyselyn lähetämme toukokuussa 2022 kahdella eri tutkimusalueella asuville 65 vuotta täyttäneille kotihoidon asiakkaille. Kysely on mahdollista täyttää myös avustettuna. Rekisteriaineistoina hyödynnämme asiakkaiden toimintakyvyn arviointitietoja sekä palveluiden käyttötietoja.

Työpaketissa 2 tutkimme syrjäytymiseen liittyvien kokemusten ja kotona asumisen merkitystä iäkkäille kotihoidon asiakkaille. Lisäksi tarkastelemme, miten kotihoito ja kotihoidon asiakkuus rakentavat ja muovaavat ikääntyneiden arkielämää. Keräämme aineistoa haastattelemalla kotihoidon asiakkaita sekä havainnoimalla muutaman päivän ajan heidän arkeaan.

Työpaketissa 3 tutkimme kotihoidon asiakkaille suunnatun päivätoiminnan vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta monimenetelmällisessä kvasikokeellisessa tutkimusasetelmassa. Vaikuttavuutta tarkastelemme osallisuuden, yksinäisyyden ja sosiaalipalveluihin liittyvän elämänlaadun näkökulmista. Arvioimme myös interventioprosessia ja tutkimme sen toteuttamista estäviä ja edistäviä tekijöitä.

Avainsanat

Ajanjakso

01.09.2021 - 31.08.2025

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

  • Leena Forma, erikoistutkija, Laurea ammattikorkeakoulu
    Leena Forma, erikoistutkija, Laurea ammattikorkeakoulu

Yhteistyö UEF:n tutkimusryhmien kanssa

Yhteistyökumppanit

Tiedostot